Покажи брой 
Заглавие Публикуване Посещения
Решение № 88/29.04.2024 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ във връзка със здравословното състояние на жители на Община Лесичово за месец Април 2024 г. 09 Май 2024 10
Решение № 87/29.04.2024 г., относно: Учредяване на право на ползване по отношение на поземлен имот с идентификатор № 78478.74.15, находящ се в местност „ЧОКОВЕЦ“, землището на село Церово, община Лесичово по смисъла на чл.37п от Закона за собствеността и 09 Май 2024 6
Решение № 86/29.04.2024 г., относно: Приемане на годишен финансов отчет на “ЕКОПРОМСТРОЙ – ЛЕСИЧОВО” ЕООД, село Лесичово за 2023 година 09 Май 2024 6
Решение № 85/29.04.2024 г., относно: Изменение на ПУП-ПР на УПИ VІІІ-Обслужващи дейности и УПИ VІІ-Читалище в кв. 14 по плана на село Динката 09 Май 2024 6
Решение № 84/29.04.2024 г., относно: Разрешаване за изработване на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 20 кV от нова подстанция в имот с идентификатор 05459.15.464, м.“Коджа балък“ до имот с идентификатор 05459.44.441, м. „Дуванлийска махала“ 09 Май 2024 6
Решение № 83/29.04.2024 г., относно: Изменение и допълнение на Решение № 57/16.02.2024 г. за приемане на бюджета и Решение № 56/16.02.2024 г. за приемане на инвестиционната програма на Община Лесичово 09 Май 2024 5
Решение № 82/29.04.2024 г., относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2024 г., в т.ІІІ ”Описание на имотите, които Община Лесичово има намерение да предложи за продажба” и 09 Май 2024 4
Решение № 81/29.04.2024 г., относно: Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците за 2024 година в община Лесичово 09 Май 2024 3
Решение № 80/29.04.2024 г., относно: Определяне представител на Община Лесичово на извънредно Общо събрание на „Асоциация по В и К“ Пазарджик, позицията и мандата му, което ще се проведе на 14.05.2024 г. 09 Май 2024 3
Решение № 79/29.04.2024 г., относно: Информация за социалните дейности в Община Лесичово за 2023 година 09 Май 2024 4