ПОКАНА

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА 2019 год.

Общински съвет Лесичово, област Пазарджик, на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 51, ал.1 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Лесичово, Председателят на Общински съвет Лесичово, КАНИ местната общност, всички обществени организации, физически и юридически лица от общината на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА 2019 год. Обсъждането ще се проведе на 14.08.2020 г. /петък/ от 17:00 часа в залата на Народно читалище „Отец Паисий – 1890 г.“ с. Лесичово – етаж 1.

Материалите по публичното обсъждане може да видите ТУК

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на обявения адрес: село Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13; деловодство на Общински съвет Лесичово, деловодство на Община Лесичово, на телефон 03517/2427, 2221, e-mail: oba_lesichovo@abv.bg, e-mail: obslesichovo@abv.bg.

ВАСИЛ ДАМЯНОВ

Председател на Общински съвет Лесичово

О Б Я В Л Е Н И Е за откриване на процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Пазарджик и Окръжен съд – Пазарджик за мандат 2020 – 2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за откриване на процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Пазарджик и Окръжен съд – Пазарджик за мандат 2020 – 2024 г.

Общински съвет Лесичово кани всички заинтересовани лица на община Лесичово да представят необходимите документи в срок до 31.12.2019 г. (вторник) включително, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа в деловодството на Общински съвет Лесичово, сградата на Община Лесичово, с. Лесичово 4463, ул. „Никола Чочков“ № 11-13.

1. Условия за кандидатстване за съдебни заседатели:

·Да е дееспособен български гражданин на възраст от 21 до 68 години;

·Да има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Пазарджик и Окръжен съд – Пазарджик;

·Да има завършено най-малко средно образование;

·Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не страда от психически заболявания;

· Да не е съдебен заседател в друг съд;

· Да не е общински съветник от съдебния район на Районен съд – Пазарджик и Окръжен съд – Пазарджик;

·Да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

·Да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд – Пазарджик и Окръжен съд – Пазарджик;

· Да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

     2. Кандидатите за съдебни заседатели да представят в Общински съвет Лесичово следните документи:

·Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1 или Приложение №1а);

·Подробна автобиография, подписана от кандидата;

·Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

·Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

·Данни за контакт на две лица, към които Общинския съвет да се обръща за препоръки (Приложение №5);

·мотивационно писмо;

·писмено съгласие (Приложение №4 или Приложение №4а);

·Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение №2 или Приложение №2а);

·Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;

·Декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение №3 или Приложение №3а)

Приложение № 1

Приложение № 1а

Приложение № 2

Приложение № 2а

Приложение № 3

Приложение № 3а

Приложение № 4

Приложение № 4а

Приложение № 5