Обява за публичен търг за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост и наем на недвижими имоти, земеделски земи, частна общинска собственост

О Б Я В А

Община Лесичово в изпълнение на чл.62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед №67/31.08.2021 г., издадена от инж. Серьожа Лазаров, Кмет на Община Лесичово, обявява публичен търг за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост и наем на недвижими имоти, земеделски земи, частна общинска собственост. Пълният текст на обявата може да намерите ТУК.

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за предоставянето на терен общинска собственост, пълният текст на обявлението може да намерите ТУК

Обява за провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти и на движими вещи, общинска собственост и отдаване под наем на поземлени имоти, земеделски земи

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Община Лесичово в изпълнение на чл.62, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 46/11.05.2021 год. издадена от Кмета на Община Лесичово, обявява провеждането на публичен търг за продажба на урегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост и на движими вещи, общинска собственост и за отдаване под наем на поземлени имоти, земеделски земи, частна общинска собственост. Пълният текст на обявата може да намерите ТУК

Решение № 103/29.05.2020 г. на Общински съвет Лесичово, област Пазарджик

Решение № 103/29.05.2020 г. на Общински съвет Лесичово, област Пазарджик

ОТНОСНО: Определяне метода за приватизация, приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум и приватизационната оценка на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, представляващ 715/895 идеални части от УПИ ІІІ-битов комбинат в кв.47 по ПУП на с. Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик, ведно с 361/426 кв.м. застроена площ от едноетажна полумасивна сграда, подробно описани в Акт за частна общинска собственост № 1926/11.04.2018 г. (вписан в Служба по вписванията, гр. Пазарджик в дв.вх.р. № 2601, том 9, акт № 12/13.04.2018 г.)

Още статии ...

  1. Обява за публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти - земеделски земи, публична общинска собственост
  2. Обществено обсъждане Годишен план по ЗПСК и Програма ЗОС 2021 г.
  3. Обява за приватизационна продажба за приватизационна продажба чрез публичен търг на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, представляващ застроен УПИ VІІ-обслужваща дейност в квартал 14 по ПУП (План за регулаци
  4. Продажба на невижими имоти и движими вещи, общинска собственост
  5. Продажба на недвижими имоти и отдаване под наем на земеделски земи
  6. Продажба чрез метода на приватизация на застроен УПИ VІІ-обслужваща дейност в квартал 14 по ПУП (План за регулация) на село Щърково, община Лесичово, област Пазарджик с площ от 340 кв.м., в едно с построената през 1985 година двуетажна масивна сграда
  7. Публичен търг за продажба и отдане под наем на имоти частна и публична собственост на Община Лесичово
  8. Обява зя правеждане на публичен търг за продажба и отаване под наем на имоти собственост на Община Лесичово