Решение № 103/29.05.2020 г. на Общински съвет Лесичово, област Пазарджик

Решение № 103/29.05.2020 г. на Общински съвет Лесичово, област Пазарджик

ОТНОСНО: Определяне метода за приватизация, приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум и приватизационната оценка на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, представляващ 715/895 идеални части от УПИ ІІІ-битов комбинат в кв.47 по ПУП на с. Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик, ведно с 361/426 кв.м. застроена площ от едноетажна полумасивна сграда, подробно описани в Акт за частна общинска собственост № 1926/11.04.2018 г. (вписан в Служба по вписванията, гр. Пазарджик в дв.вх.р. № 2601, том 9, акт № 12/13.04.2018 г.)

Обява за провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти и на движими вещи, общинска собственост и отдаване под наем на поземлени имоти, земеделски земи

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Община Лесичово в изпълнение на чл.62, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 46/11.05.2021 год. издадена от Кмета на Община Лесичово, обявява провеждането на публичен търг за продажба на урегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост и на движими вещи, общинска собственост и за отдаване под наем на поземлени имоти, земеделски земи, частна общинска собственост. Пълният текст на обявата може да намерите ТУК

Обява за публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти - земеделски земи, публична общинска собственост

Община Лесичово в изпълнение на чл.62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 97/30.12.2020 г., издадена от инж. Серьожа Лазаров, Кмет на Община Лесичово, обявява публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти - земеделски земи, публична общинска собственост, находящи се в землищата на село Динката и село Щърково, община Лесичово, област Пазарджик. Пълният текст на обявата можете да намерите ТУК

Обществено обсъждане Годишен план по ЗПСК и Програма ЗОС 2021 г.

ПОКАНА

 


На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, чл. 4, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Лесичово /НРПУРОИ/ и чл. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/.

 

ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

 


кани общински съветници, кметове на наслени места, агенции за недвижими имоти, оценители на имоти и местната общиност на 22.01.2021 год. (петък) от 10,00 часа в залата на Народно читалище "Отец Паисий - 1890" село Лесичово - етаж 1, където ще се проведе публично обсъждане на проект на Годишна програма за упралвние и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2021 год. и Годишен план за приватизация на Община Лесичово за 2021 год.

 

Пълният текст на Програмата може да намерите ТУК

 

 

 

 

Още статии ...

  1. Обява за приватизационна продажба за приватизационна продажба чрез публичен търг на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, представляващ застроен УПИ VІІ-обслужваща дейност в квартал 14 по ПУП (План за регулаци
  2. Продажба на невижими имоти и движими вещи, общинска собственост
  3. Продажба на недвижими имоти и отдаване под наем на земеделски земи
  4. Продажба чрез метода на приватизация на застроен УПИ VІІ-обслужваща дейност в квартал 14 по ПУП (План за регулация) на село Щърково, община Лесичово, област Пазарджик с площ от 340 кв.м., в едно с построената през 1985 година двуетажна масивна сграда
  5. Публичен търг за продажба и отдане под наем на имоти частна и публична собственост на Община Лесичово
  6. Обява зя правеждане на публичен търг за продажба и отаване под наем на имоти собственост на Община Лесичово
  7. Обява за търг м.август 2019г.
  8. Публичен търг за продажба на УПИ, собственост на Община Лесичово