РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ПАСИЩА, МЕРИ, ПАСИЩА С ХРАСТИ И ЛИВАДИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ,
ТУК можете да намерите протокол за окончателното разпределение на имотите, пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, съгласно чл.37 б "И" от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

инж.СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ

Кмет на Община Лесичово