ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ И ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ,ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ПАКЕТ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Община Лесичово в изпъление на чл.62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 137/07.12.2022 год., издадена от инж.Серьожа Лазаров, Кмет на Община Лесичово, обявява публичен търг за продажба на урегулирани поземлени имоти и на поземлени имоти, частна общинска собственост и наем на земеделски земи, в пакет, публична общинска собственост. Пълният текст на обявата може да намерите ТУК