Обява за провеждане на публичен търг за продажба на урегулирани поземлени имоти и на движими вещи и за отдаване под наем на поземлени имоти, земеделски земи

Община Лесичово в изпълнение на чл.62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 88/12.07.2023 год. издадена от Кмета на Община Лесичово, инж.Серьожа Лазаров, обявява публичен търг за продажба на урегулирани поземлени имоти и на движими вещи, частна общинска собственост и отдаване под наем на поземлени имоти - земеделски земи, публична и частна общинска собственост. Пълния текст на обявата може да намерите ТУК