ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на търг за предоставянето на терен, общинска собственост

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО, съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че на 05.07.2022 г. (вторник) от 10,00 часа ще се проведе търг за предоставянето на терен, общинска собственост с площ от 66 кв.м., находящ се в улица „Никола Чочков“ с осови точки 145, 144 квартал 32 по ПУП на село Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик, за поставяне на преместваемо съоръжение за извършване на обслужващи дейности – търговия на дребно с храни, заведение за обществено хранене от т. нар. тип „бързо хранене“за срок от 10 (десет) години, при начална тръжна такса в размер на 132 лв. (сто тридесет и два лева) без ДДС.

За повече информация телефон 03517/2427 и интернет страницата на Община Лесичово!

 

инж. СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ

Кмет на Община Лесичово

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ПАСИЩА, МЕРИ, ПАСИЩА С ХРАСТИ И ЛИВАДИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ,
ТУК можете да намерите протокол за окончателното разпределение на имотите, пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, съгласно чл.37 б "И" от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

инж.СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ

Кмет на Община Лесичово

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И НАЕМИ НА ПОМЕЩЕНИЯ, ЧАСТ ОТ СГРАДИ, ПУБЛИЧНА И ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ОБЯВА
Община Лесичово в изпълнение на чл.62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 17/02.03.2022 год., издадена от инж.Серьожа Лазаров, Кмет на Община Лесичово, обявява публичен търг за продажба на невижими имоти и движими вещи, частна общинска собственост и наеми на помещения, част от сгради, публична и частна общинска собственост. Пълния текст на обявата може да намерите ТУК

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ОБЯВА 

 

Община Лесичово в изпълнение на чл.62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 34/24.03.2022 г., издадена от инж. Серьожа Лазаров, Кмет на Община Лесичово, обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти, публична общинска собственост. Пълния текст на обявата, може да намерите ТУК

С П Р А В К А в изпълнение на чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Лесичово /НРПУРОИ/ и чл.69, ал.2, във връзка с чл.66 от Админи

С П Р А В К А

В изпълнениена чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Лесичово /НРПУРОИ/ и чл.69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, отразяващи задължението на административния орган да осигури на заинтересованите лица възможност да осъществят правото си на участие в разумен срок, определен от административния орган, който не може да бъде по-кратък от един месец от деня на уведомяването на 14.01.2022 г. за срок от 30 дни, бе публикуван проект на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2022 г.

В законоустановения срок по чл.69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс не са постъпили предложения и становища, относно изготвения проект на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2022 г., на обявения адрес: село Лесичово, ул.„Никола Чочков“ № 11-13 в деловодството на Община Лесичово и на e-mail: [email protected].

Още статии ...

  1. Покана за сключване на договор за изрязване/почистване на дървесна и храстова растителност в имотите, собственост на Община Лесичово
  2. ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022 год.
  3. Обява за публичен търг за продажба на недвижими имоти и движими вещи, частна общинска собственост и наем на недвижими имоти, земеделски земи, частна общинска собственост
  4. Завладяване на безстопанствен имот, с идентификатор 35571.11.244 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на село Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-411/12.06.2019 г., издадена от Изпълнителния директ
  5. Обява за публичен търг за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост и наем на недвижими имоти, земеделски земи, частна общинска собственост
  6. ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс
  7. Решение № 103/29.05.2020 г. на Общински съвет Лесичово, област Пазарджик
  8. Обява за провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти и на движими вещи, общинска собственост и отдаване под наем на поземлени имоти, земеделски земи