Покана за сключване на договор за изрязване/почистване на дървесна и храстова растителност в имотите, собственост на Община Лесичово месец октомври 2022 г.

ОТНОСНО:Покана за сключване на договор за изрязване/почистване на дървесна и храстова растителност в имотите, собственост на Община Лесичово

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящето Ви информирам, че Община Лесичово открива процедура по директно сключване на Договор за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен собственост на Община Лесичово, находящи се в имоти собственост на Община Лесичово, представляващи земеделски земи по смисъла на ЗСПЗЗ с начин на трайно ползване „Изоставена нива“; „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, „Дере“, „Гори и храсти в земеделски земи“ и „Овраг“. Съгласно Решение № 405/16.09.2022 г., прието от Общински съвет Лесичово, същия дава съгласие дървесна и храстова растителност в имоти, собственост на Община Лесичово да бъде изрязана/почистена; Дава съгласие Кметът на Община Лесичово да сключи директен договор за продажба прогнозни количества стояща дървесина на корен от имоти собственост на Община Лесичово и определя основните параметри на договора, а именно:

 • Общи прогнозни количества стояща дървесина на корен от имотите, собственост на Община Лесичово, в размер на 500 куб.м.;
 • Продажбата на прогнозните количества стояща дървесина на корен от имоти собственост на Община Лесичово да се извърши по пазарна цена в размер на 20,00 лв. без ДДС за 1 куб.м. или 24,00 лева с ДДС;
 • Добитата дървесина да бъде продавана само на физически лица, на които са върнати позволителните от държавното горско предприятие и на физически лица с постоянен адрес на територията на община Лесичово, при цена до 100,00 лв. с ДДС и включен в нея транспорт.

С оглед гореизложеното, Ви каня при проявен от Ваша страна интерес да сключим Договор за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен собственост на Община Лесичово, находящи се в имоти собственост на Община Лесичово, представляващи земеделски земи по смисъла на ЗСПЗЗ с начин на трайно ползване „Изоставена нива“; „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, „Дере“, „Гори и храсти в земеделски земи“ и „Овраг“.

При проявен от Ваша страна интерес, очаквам да се свържете с представител на Община Лесичово – Кирил Гелеменов, заместник-кмет на Община Лесичово, тел. Номер – 0893406232, email – oba_lesichovo@ abv.bg в срок до 13.10.2022 г., както и да представите следните документи - Удостоверения за липса на данъчни и облигационни задължения към Община Лесичово; ЕИК съгласно чл.23, ал.4 от Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) или удостоверение по чл.33 от ЗТРРЮЛНЦ на участника, ако участниците са юридически лица, еднолични търговци или обединения; Декларация от кандидата за съгласие с проекто–договор по образец; Декларация, че кандидатът: не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; не е в производство по ликвидация; не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) с Кмета на община Лесичово; не е сключил договор с лице по чл. 68 от (ЗПКОНПИ); не е лишен от право да упражнява търговска дейност.

инж. Серьожа Лазаров

Кмет на Община Лесичово

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ, ЧАСТ ОТ СГРАДИ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Община Лесичово в изпълнение на чл.62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 93/13.09.2022 год., издадена от инж.Серьожа Лазаров, Кмет на Община Лесичово, обявява публичен търг за продажба на урегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост, наем на помещения, част от сгради, частна общинска собственост и наем на земеделски земи, публична общинска собственост. Пълния текст на обявата може да намерите ТУК

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на търг за предоставянето на терен, общинска собственост

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО, съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че на 05.07.2022 г. (вторник) от 10,00 часа ще се проведе търг за предоставянето на терен, общинска собственост с площ от 66 кв.м., находящ се в улица „Никола Чочков“ с осови точки 145, 144 квартал 32 по ПУП на село Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик, за поставяне на преместваемо съоръжение за извършване на обслужващи дейности – търговия на дребно с храни, заведение за обществено хранене от т. нар. тип „бързо хранене“за срок от 10 (десет) години, при начална тръжна такса в размер на 132 лв. (сто тридесет и два лева) без ДДС.

За повече информация телефон 03517/2427 и интернет страницата на Община Лесичово!

 

инж. СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ

Кмет на Община Лесичово

 

Обява за публичен търг за продажба на урегулиран поземлен имот, движими вещи и отдаване под наем на помещения, публична и частна общинска собственост

Обява за публичен търг за продажба на урегулиран поземлен имот, движими вещи и отдаване под наем на помещения, публична и частна общинска собственост. Пълния текст на обявата, може да видите ТУК

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ПАСИЩА, МЕРИ, ПАСИЩА С ХРАСТИ И ЛИВАДИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ,
ТУК можете да намерите протокол за окончателното разпределение на имотите, пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, съгласно чл.37 б "И" от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

инж.СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ

Кмет на Община Лесичово

Още статии ...

 1. ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
 2. ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И НАЕМИ НА ПОМЕЩЕНИЯ, ЧАСТ ОТ СГРАДИ, ПУБЛИЧНА И ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
 3. С П Р А В К А в изпълнение на чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Лесичово /НРПУРОИ/ и чл.69, ал.2, във връзка с чл.66 от Админи
 4. Покана за сключване на договор за изрязване/почистване на дървесна и храстова растителност в имотите, собственост на Община Лесичово
 5. ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022 год.
 6. Обява за публичен търг за продажба на недвижими имоти и движими вещи, частна общинска собственост и наем на недвижими имоти, земеделски земи, частна общинска собственост
 7. Завладяване на безстопанствен имот, с идентификатор 35571.11.244 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на село Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-411/12.06.2019 г., издадена от Изпълнителния директ
 8. Обява за публичен търг за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост и наем на недвижими имоти, земеделски земи, частна общинска собственост