ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ОБЯВА 

 

Община Лесичово в изпълнение на чл.62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 34/24.03.2022 г., издадена от инж. Серьожа Лазаров, Кмет на Община Лесичово, обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти, публична общинска собственост. Пълния текст на обявата, може да намерите ТУК

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И НАЕМИ НА ПОМЕЩЕНИЯ, ЧАСТ ОТ СГРАДИ, ПУБЛИЧНА И ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ОБЯВА
Община Лесичово в изпълнение на чл.62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 17/02.03.2022 год., издадена от инж.Серьожа Лазаров, Кмет на Община Лесичово, обявява публичен търг за продажба на невижими имоти и движими вещи, частна общинска собственост и наеми на помещения, част от сгради, публична и частна общинска собственост. Пълния текст на обявата може да намерите ТУК

Покана за сключване на договор за изрязване/почистване на дървесна и храстова растителност в имотите, собственост на Община Лесичово

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящето Ви информирам, че Община Лесичово открива процедура по директно сключване на Договор за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен собственост на Община Лесичово, находящи се в имоти собственост на Община Лесичово, представляващи земеделски земи по смисъла на ЗСПЗЗ с начин на трайно ползване „Изоставена нива“; „Ливада“, „Дере“ и „Нива“. Съгласно Решение № 305/13.01.2022 г., прието от Общински съвет Лесичово, същия дава съгласие дървесна и храстова растителност в имоти, собственост на Община Лесичово да бъде изрязана/почистена; Дава съгласие Кметът на Община Лесичово да сключи директен договор за продажба прогнозни количества стояща дървесина на корен от имоти собственост на Община Лесичово и определя основните параметри на договора, а именно:

 • Общи прогнозни количества стояща дървесина на корен от имотите, собственост на Община Лесичово, в размер на 232 куб.м.;
 • Продажбата на прогнозните количества стояща дървесина на корен от имоти собственост на Община Лесичово да се извърши по пазарна цена в размер на 20,00 лв. без ДДС за 1 куб.м. или 24,00 лева с ДДС;
 • Добитата дървесина да бъде продавана само на физически лица, на които са върнати позволителните от държавното горско предприятие и на физически лица с постоянен адрес на територията на община Лесичово, при цена до 90,00 лв. с ДДС и включен в нея транспорт. Пълният текст на поканата можете да намерите ТУК
 • С уважение,

  ИНЖ. СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ

   

  Кмет на община Лесичово


С П Р А В К А в изпълнение на чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Лесичово /НРПУРОИ/ и чл.69, ал.2, във връзка с чл.66 от Админи

С П Р А В К А

В изпълнениена чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Лесичово /НРПУРОИ/ и чл.69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, отразяващи задължението на административния орган да осигури на заинтересованите лица възможност да осъществят правото си на участие в разумен срок, определен от административния орган, който не може да бъде по-кратък от един месец от деня на уведомяването на 14.01.2022 г. за срок от 30 дни, бе публикуван проект на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2022 г.

В законоустановения срок по чл.69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс не са постъпили предложения и становища, относно изготвения проект на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2022 г., на обявения адрес: село Лесичово, ул.„Никола Чочков“ № 11-13 в деловодството на Община Лесичово и на e-mail: oba_lesichovo@abv.bg.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022 год.

ПОКАНА
На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Лесичово /НРПУРОИ/

ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

кани общински съветници, кметове на населени места, агенции за недвижими имоти, оценители на имоти и местната общност на 16.02.2022 год. /сряда/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Лесичово, село Лесичово, ул."Никола Чочков" № 11-13, където ще се проведе публично обсъждане на проект на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2022 год.

 

Пълният текст на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2022 год. може да намерите ТУК

 

 

 

Още статии ...

 1. Обява за публичен търг за продажба на недвижими имоти и движими вещи, частна общинска собственост и наем на недвижими имоти, земеделски земи, частна общинска собственост
 2. Завладяване на безстопанствен имот, с идентификатор 35571.11.244 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на село Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-411/12.06.2019 г., издадена от Изпълнителния директ
 3. Обява за публичен търг за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост и наем на недвижими имоти, земеделски земи, частна общинска собственост
 4. ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс
 5. Решение № 103/29.05.2020 г. на Общински съвет Лесичово, област Пазарджик
 6. Обява за провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти и на движими вещи, общинска собственост и отдаване под наем на поземлени имоти, земеделски земи
 7. ОБЯВЛЕНИЕ за изработен проект за изменение на ОУП на община Лесичово
 8. Обява за публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти - земеделски земи, публична общинска собственост