Обява за провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти и на движими вещи, общинска собственост и отдаване под наем на поземлени имоти, земеделски земи

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Община Лесичово в изпълнение на чл.62, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 46/11.05.2021 год. издадена от Кмета на Община Лесичово, обявява провеждането на публичен търг за продажба на урегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост и на движими вещи, общинска собственост и за отдаване под наем на поземлени имоти, земеделски земи, частна общинска собственост. Пълният текст на обявата може да намерите ТУК

Обществено обсъждане Годишен план по ЗПСК и Програма ЗОС 2021 г.

ПОКАНА

 


На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, чл. 4, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Лесичово /НРПУРОИ/ и чл. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/.

 

ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

 


кани общински съветници, кметове на наслени места, агенции за недвижими имоти, оценители на имоти и местната общиност на 22.01.2021 год. (петък) от 10,00 часа в залата на Народно читалище "Отец Паисий - 1890" село Лесичово - етаж 1, където ще се проведе публично обсъждане на проект на Годишна програма за упралвние и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Лесичово за 2021 год. и Годишен план за приватизация на Община Лесичово за 2021 год.

 

Пълният текст на Програмата може да намерите ТУК

 

 

 

 

Обява за публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти - земеделски земи, публична общинска собственост

Община Лесичово в изпълнение на чл.62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 97/30.12.2020 г., издадена от инж. Серьожа Лазаров, Кмет на Община Лесичово, обявява публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти - земеделски земи, публична общинска собственост, находящи се в землищата на село Динката и село Щърково, община Лесичово, област Пазарджик. Пълният текст на обявата можете да намерите ТУК

Обява за приватизационна продажба за приватизационна продажба чрез публичен търг на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, представляващ застроен УПИ VІІ-обслужваща дейност в квартал 14 по ПУП (План за регулаци

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Община Лесичово, респективно Общински съвет Лесичово, откри процедура за продажба по реда на ЗПСК чрез публичен търг на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, представляващ застроен УПИ VІІ-обслужваща дейност в квартал 14 по ПУП (План за регулация) на село Щърково, община Лесичово, област Пазарджик с площ от 340 кв.м. (триста и четиридесет квадратни метра), в една с построената през 1985 година двуетажна масивна сграда със застроена площ от 170 кв.м. (сто и седемдесет квадратни метра), състояща се от преддверие и четири помещения на първия етаж и четири помещения и коридор на втория етаж, подробно описани в Акт № 1977/21.02.2020 г. (вписан в Служба по вписванията, гр. Пазарджик в дв.вх.р. № 1208, том 4, акт № 162/22.02.2020 г.) за поправка на Акт № 1011/08.06.2015 г., вписан в дв.вх.р. № 6490, том 23, акт № 85/24.06.2015 г. за частна общинска собственост, пълният текстна Решението можете да намерите ТУК