Продажба на невижими имоти и движими вещи, общинска собственост

Община Лесичово в изпълнение на чл. 62, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 82/12.11.2020 год., издадена от инж. Серьожа Лазаров, Кмет на Община Лесичово, обявява публичен търг за продажба на урегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост и на движими вещи, общинска собственост. Пълният текст на обявата можете да намерите ТУК

Продажба на недвижими имоти и отдаване под наем на земеделски земи

О Б Я В А

Община Лесичово в изпълнение на чл.62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед №50/20.08.2020 г., издадена от инж. Серьожа Лазаров, Кмет на Община Лесичово, обявява публичен търг за продажба наурегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост и движими вещи и отдаване под наем на земеделски земи, общинска собственост! Пълният текст на обявата можете да намерите ТУК

Публичен търг за продажба и отдане под наем на имоти частна и публична собственост на Община Лесичово

Община Лесичово в изпълнение на чл.62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед №25/29.06.2020 г., издадена от инж. Серьожа Лазаров, Кмет на Община Лесичово, обявява публичен търг за продажба наурегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост и движими вещи; отдаване под наем на земеделски земи, публична и частна общинска собственост и за почистване от дървесна и храстова растителност на имоти в земеделски земи, общинска собственост, чрез продажба на стояща дървесина на корен, пълният текст на обявата можете да намерите ТУК

Продажба чрез метода на приватизация на застроен УПИ VІІ-обслужваща дейност в квартал 14 по ПУП (План за регулация) на село Щърково, община Лесичово, област Пазарджик с площ от 340 кв.м., в едно с построената през 1985 година двуетажна масивна сграда

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

 

РЕШЕНИЕ

104/29.05.2020 г.

Общински съвет Лесичово, след като обсъди предложението на инж. Серьожа Лазаров, Кмет на Община Лесичово, споделяйки мотивите му за целесъобразност и законосъобразност и след като се запозна с анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка за недвижимия имот предмет на продажба чрез приватизация, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 1, чл. 31, ал. 1 и ал. 3 и чл. 32, ал. 3, т. 2 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 1, т.1 и чл. 5, чл. 6, ал.1 и чл. 9, Раздел Първи, Глава пета от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 45 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и във връзка с Решение №60/28.02.2020 г., взето с Протокол №9 на Общински съвет Лесичово, и след станалите разисквания, и извършено гласуване,

Р Е Ш И:

           1. Приема анализа на правното състояние, информационния меморандум и приватизационната оценка за общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, представляващ застроен УПИ VІІ-обслужваща дейност в квартал 14 по ПУП (План за регулация) на село Щърково, община Лесичово, област Пазарджик с площ от 340 кв.м. (триста и четиридесет квадратни метра), в една с построената през 1985 година двуетажна масивна сграда със застроена площ от 170 кв.м. (сто и седемдесет квадратни метра), състояща се от преддверие и четири помещения на първия етаж и четири помещения и коридор на втория етаж, подробно описани в Акт № 1977/21.02.2020 г. (вписан в Служба по вписванията, гр. Пазарджик в дв.вх.р. № 1208, том 4, акт № 162/22.02.2020 г.) за поправка на Акт № 1011/08.06.2015 г., вписан в дв.вх.р. № 6490, том 23, акт № 85/24.06.2015 г. за частна общинска собственост.

2. Определя метода за извършване на приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, представляващ застроен УПИ VІІ-обслужваща дейност в квартал 14 по ПУП (План за регулация) на село Щърково, община Лесичово, област Пазарджик с площ от 340 кв.м. (триста и четиридесет квадратни метра), в една с построената през 1985 година двуетажна масивна сграда със застроена площ от 170 кв.м. (сто и седемдесет квадратни метра), състояща се от преддверие и четири помещения на първия етаж и четири помещения и коридор на втория етаж, подробно описани в Акт № 1977/21.02.2020 г. (вписан в Служба по вписванията, гр. Пазарджик в дв.вх.р. № 1208, том 4, акт № 162/22.02.2020 г.) за поправка на Акт № 1011/08.06.2015 г., вписан в дв.вх.р. № 6490, том 23, акт № 85/24.06.2015 г. за частна общинска собственост , да е публичен търг с явно наддаване, както следва:

           2.1. Наименование на обекта на публичния търг с явно наддаване е общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, представляващ застроен УПИ VІІ-обслужваща дейност в квартал 14 по ПУП (План за регулация) на село Щърково, община Лесичово, област Пазарджик с площ от 340 кв.м. (триста и четиридесет квадратни метра), в една с построената през 1985 година двуетажна масивна сграда със застроена площ от 170 кв.м. (сто и седемдесет квадратни метра), състояща се от преддверие и четири помещения на първия етаж и четири помещения и коридор на втория етаж, подробно описани в Акт № 1977/21.02.2020 г. (вписан в Служба по вписванията, гр. Пазарджик в дв.вх.р. № 1208, том 4, акт № 162/22.02.2020 г.) за поправка на Акт № 1011/08.06.2015 г., вписан в дв.вх.р. № 6490, том 23, акт № 85/24.06.2015 г. за частна общинска собственост.

2.2. Определя начална тръжна цена: 37 960.00 лв. (тридесет и седем хиляди и деветстотин и шестдесет лева) без ДДС.          

Извън прилежащата площ от 170 кв.м. застроена площ от двуетажна масивна сграда, построена през 1985 г., не представлява освободена доставка по смисъла на чл. 45 от ЗДДС и върху тази площ от имота се начислява ДДС, за поземлен имот, целия с площ от 340 кв.м., представляващ УПИ VІІ-обслужваща дейност в квартал 14 по ПУП на с. Щърково, община Лесичово, област Пазарджик, и върху тази площ от имота се начислява ДДС, съгласно Закона за ДДС, който е дължим от купувача по сделката.

Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС освободена доставка е доставката на сгради или на части от тях, които не са нови и доставката на прилежащите към тях терени. В случая се прехвърля право на собственост върху сграда и прилежащ към нея терен, която сграда не е нова по смисъл на § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС. В този случай върху постигната цена не се начислява ДДС.

2.3. Определя стъпка на наддаване в размер на 5на сто от началната тръжна цена.

2.4. Определя размера на депозита: 18 980 лв.(осемнадесет хиляди и деветстотин и осемдесет лева), която сума следва да бъде постъпила в банковата сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 14,30 часа на 16 ден от датата на обнародването на решението в "Държавен вестник", а в случай, че този ден е неприсъствен – първия следващ работен ден платими по сметка на Община Лесичово - IBAN: BG54 IORT 6091 3300 131703 в Инвестбанк АД - клон Пазарджик, BIG:IORTBGSF.

           2.5. Тръжна документация (включваща и Информационния меморандум) се закупува от Секретаря на Община Лесичово, лично или при представяне на изрично, нотариално заверено пълномощно, след заплащане на такса в размер на: 150.00 лв. без ДДС или 180.00 лв. (сто и осемдесет лева) с ДДС. Същата се заплаща в касата на Общината или по сметка на Община Лесичово, а именно: IBAN BG 66 IORT 60918400132400, код вид плащане 447000, BIC Код на Банката IORT BGSF, в ИНВЕСТБАНК АД – гр. Пазарджик. Срокът за закупуване на тръжната документация е до 14,30 часа на 12-тия ден от датата на обнародването на решението в "Държавен вестник", а в случай, че този ден е неприсъствен – първия следващ работен ден.

2.6. Срок за извършване на оглед на обекта - Всеки работен ден от 10,00 ч. до 15,00 ч. в периода от 10-тия до 16-тия ден от датата на обнародването на решението в "Държавен вестник", след предварителна заявка и представен платежен документ за закупена тръжна документация.

2.7. Лицата, закупили тръжна документация и информационен меморандум, получили сертификат за регистрация и внесли депозит за участие в търга, имат право да подадат предложение за участие в публичния търг с явно наддаване. Срокът за подаване на предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване е до 14.30 часа на 21-ия ден, включително от датата на обнародването на настоящото решение в “Държавен вестник”. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден. Предложенията се подават в деловодството на Община Лесичово, находящо се в с. Лесичово, ул. „Никола Чочков” № 11-13, област Пазарджик.

2.8. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе в „Заседателна зала”, на Община Лесичово, в с. Лесичово, ул. „Никола Чочков” № 11 - 13, с начален час 11.30 часа, на 23-ия ден от датата на обнародването на решението в “Държавен вестник”, а в случай, че този ден е неприсъствен – първия следващ работен ден.

2.10. В публичния търг с явно наддаване могат да участват при равни условия физически и юридически лица.

2.11. В публичния търг с явно наддаване не се допускат до участие дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, юридически лица, консорциуми или други форми на сдружаване, специално учредени за участие в публичния търг с явно наддаване.

2.12. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в публичния търг с явно наддаване – няма.

2.13. Договорът за приватизация се сключва при продажба чрез публичния търг с явно наддаване - в срока, определен съгласно чл. 36 от Наредбата за търговете и конкурсите. Правото на собственост върху обекта предмет на приватизацията се прехвърля след заплащане на постигнатата на търга цена и подписване на приватизационния договор.

3. Утвърждава тръжната документация - ПРИЛОЖЕНИЕ І.

            4. Определя Комисия за организирането и провеждането на публичния търг с явно наддаване в състав от 7 (седем) члена. Определя възнаграждение за всеки член на комисията по 200 лева.

5. Упълномощава Кмета на Община Лесичово да подпише договор със спечелилия търга участник.

ВАСИЛ ДАМЯНОВ,

Председател на Общински съвет Лесичово

 

 

Обява зя правеждане на публичен търг за продажба и отаване под наем на имоти собственост на Община Лесичово

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Община Лесичово в изпълнение на чл.62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, обявява публичен търг за продажба наурегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост и за отдаване под наем на земеделски земи, публична общинска собственост. Пълният текст на Обявата можете да намерите ТУК