Сключен договор за предоставяне на БФП

logo 1

На 13.03.2019 г. Община Лесичово подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика и Изпълнителна агенция "Оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж" за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.018-0021 "Системен интеграционен модел "Динката" - за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвимите групи в община Лесичово". Общата цел на проекта е за повиши качеството на живот, социалното включване и осигури трайна интеграция на ромската общност в община Лесичово чрез пилотиване на Системен интеграционен модел - Динката. Специфичните цели на проектното предложение по ОП РЧР са изцяло съотносими с тези по програмата:

- Да подпомогне интеграцията на пазара на труда на ромската общност в общината;
- Да подобри достъпа да образователни услуги за ранно детско развитие;
- Да подобри достъпа до социални и здравни услуги;
- Да развие капацитета на местната ромска общност.
Специфичната цел на проектното предложение по ОП НОИР също е изцяло съотносима с тези по програмата:
- Да подкрепи социалното включване на деца и ученици от ромската общност в община Лесичово чрез осигуряване на достъп до образование и обучение.

Партньори на Община Лесичово за изпълнението на общата и специфични цели на проекта са:

Сдружение "Център за обучение и услуги" - http://iga-bg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=20&lang=bg;

Фондация "Фонд за превенция на престъпността ИГА" - http://www.iga-bg.org/;

Основно училище "Кочо Честименски".

Срокът за изпълнение на проекта е до 31.12.2020 г.

Общата стойност на проекта е 883 408,52 лева, от които 500 000 лв. по ОП РЧР и 383 408,52лв. по ОП НОИР, от които 750 897,24 лв. европейско и 132 511,28 лв. национално съфинансиране.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. и Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.