ОБЯВЛЕНИЕ

LOGO

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Лесичово, в качеството си на бенефициент по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0199-C01 по процедура, чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027за изпълнение на дейностите по Проект „Грижа в дома в община Лесичово“

Обявява се подбор за следните длъжности:

  Шофьор – 1 бр. на трудов договор, непълно работно време - 4 часа;

  Координатор – 1 бр. на трудов договор, непълно работно време - 4 часа;

  Социален работник - 1 бр. на трудов договор, непълно работно време - 4 часа;

 

Пълният текст на обявлението.

 

Пакет документи.