Проект „Пази природата, за да те пази и тя“

ВСИЧКО  ЦВЕТЛО ЛОГО

 

Проект „Пази природата, за да те пази и тя“

Наименование на програма: Национална програма за младежта 2021-2025

Тематично направление: 2. Екология и опазване на околната среда

Идентификационен номер на договор: 25-00-14 от 10.07.2023 г.

Обща стойност на проекта: 24 624 лв.

Срок на изпълнение: 01.08.2023 г. – 31.01.2024 г. (6 месеца)

Цели и очаквани резултати:

·      С изпълнение на тази тематична област се цели да се предостави на младите хора възможност за участие в разнообразни форми за неформално обучение, което да има широко приложение за насърчаване и развитие. Чрез проекта да се изгради у тях съзнание за гражданска позиция и поведение, да се възпита екологична култура и социална отговорност. Да се насърчат младежите да развият своя организационен капацитет за генериране и предаване на знания и умения в сферата на екологията и опазване на околния свят. Да се организират информационни кампании, инициативи, обучения и други форми на участие за взаимодействие с експерти в областта и да им се даде възможност за младежка ангажираност, активност, мислене и поведение, да се променят нагласите и възгледите на тях и хората около тях. Да се повиши нивото на гражданска ангажираност и постигане на осъзната промяна в мисленето и поведението им по отношение на опазване на околната среда.

Целеви групи, обхванати от проекта:

Общо 50 млади хора на възраст 15-29 години, от които:

$1      5 млади хора, които не учат, не работят и не се обучават (NEETs);

$1      5 млади хора с увреждания;

$1      20 млади хора от малцинствени общности;