Проект "Обмяна на опит и добри практики за успешно местно самоуправление"

title

Проект "Обмяна на опит и добри практики за успешно местно самоуправление"

(Резюме)

Обща цел: Да подобри транснационалното сътрудничество между Италия и България чрез трансфер и въвеждане на социални иновации и добри практики в местните политиките за социално включване и борба с бедността.

Специфична цел: Да се изгради допълнителен административен капацитет в прилагането на местните политики за социално включване и борба с бедността на местните власти в община Лесичово и област Пазарджик, на социалните институции и доставчиците на социални услуги чрез трансфер и адаптиране на две конкретни иновативни социални практики.

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Период на изпълнение: 19.12.2017 - 31.12.2018 г.

Обща стойност на проекта: 195 570.42 лева

Водеща организация: Община Лесичово

Партньор: Сдружение „Ил Пиоппо онлус - Ла Импреса"

Дейности:

1. Проучване и анализ на опита в прилагане на две иновативни практики в социалните политики на регион Кампания, Италия.

2. Трансфер и адаптиране на идентифицираните иновативни социални практики в българските условия.

3. Повишаване капацитета на Община Лесичово, целевите групи по проекта и всички заинтересовани страни в Област Пазарджик да прилагат адаптираните иновативни социални практики.

4. Разпространение на постигнатите резултати от адаптирането на двете социални практики.

5. Външна оценка на постигнатите резултати.

6. Организация и управление. Информация и комуникация.

 

Към Новини

Община Лесичово представи проект "Обмяна на опит и добри практики за успешно местно самоуправление”