Информация за напредъка на проект BG05M9OP001-2.018-0021

logo 1

 

Информация за напредъка на проект "Системен интеграционен модел "Динката" - за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Лесичово, Договор №BG05M9OP001-2.018-0021-2014BG05M2OP001-C01 - http://iga-bg.org/bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5/

Сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

prsr

На 20.11.2020 г. се сключи договор за предоставяне на БФП между Община Лесичово, Държавен фонд "Земеделие" гр. София и МИГ "Панагюрище, Стрелча Лесичово" BG06RDNP001-19.079-0002-C01 за изпълнение на проект Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Лесичово“. Договорът е със срок на изпълнение до 20.11.2023 г. и е на стойност от 263 115,15 лв. Основните дейности, заложени в проекта са Обновяване на парк в УПИ XIV - парк, кв. 49, находящ се в с. Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик и Обновяване на парк в УПИ ІХ-парк, кв.40, находящ се в с.Церово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик

На 20.01.2022 г. се откри строителна площадка на обекта и започна реалното изпълнение по СМР дейностите заложени в проекта.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" от мярка 19 "Водено от общностите местно развитие".

 

Сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

prsr

 

На 20.11.2020 г. се сключи договор за предоставяне на БФП между Община Лесичово, Държавен фонд "Земеделие" гр. София и МИГ "Панагюрище, Стрелча Лесичово" №BG06RDNP001-079.19-C01 за изпълнение на проект "Рехабилитация на уличното осветление на с.Калугерово, общ.Лесичово.  Договорът е със срок на изпълнение до 20.11.2023 г. и е на стойност от 169 840,90 лв.  Основните дейности, заложени в проекта са доставка и монтаж на улични осветителни тела на цялото населено място, както и доставка и монтаж на видеонаблюдение. 

На 20.10.2021 г. се откри строителна площадка на обекта и започна реалното изпълнение по СМР дейностите заложени в проекта.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" от мярка 19 "Водено от общностите местно развитие".

 

Сключен договор за съвместна дейност

На 12.05.2021 г. Община Лесичово подписа договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика гр. София за реализиране на проект „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за Дом за пълнолетни лица с физически увреждания "Св.Петка" село Щърково, община Лесичово."

Проектът предвижда да се закупи ново кухненско обзавеждане и оборудване, отговарящо на националните и европейски хигиенни норми, а именно: печка електрическа със 6 квадратни плочи; пекарна електрическа с горно и долно нагряване две камери; зеленчукорезачка; картофобелачка; скара електрическа с тръбни нагревател; gastro конвектомат; стерилизатор за съдове; аспирационна система; професионална съдомиялна; работни маси и мивки.

Общата стойност на договорените за изпълнение работи възлиза на 32 178,00 лв., като финансовия принос от Фонд „Социална закрила“ е в размер на 28 960,20 лв. и 3 217,80 лв. собствен принос от Община Лесичово.

Срокът за изпълнение на дейностите е 30.11.2021 г.

Информация за напредъка на проект BG05M9OP001-2.018-0021

logo 1

Към 21.05.2021 г. по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика и Изпълнителна агенция "Оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж" за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.018-0021 "Системен интеграционен модел "Динката" - за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвимите групи в община Лесичово". Общата цел на проекта е за повиши качеството на живот, социалното включване и осигури трайна интеграция на ромската общност в община Лесичово чрез пилотиване на Системен интеграционен модел - Динката се изпълниха следните дейности:

По Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.:

1. Създаде се структура на модела за планиране, управление, наблюдение и оценка; Сформираха се Оперативно звено, Консултативно звено и Инициативна група за участието на общността в реализацията на проекта; Проведе се обучение на всички звена и две работни срещи;

2. Направи се подбор на екипите за работата по отделните направления; Назначени са експертите и се сформираха екипи за работа с целевата група; Проведе се обучение на екипите, една двуднедна среща и една еднодневна среща на екипите;

3. Идентифицираха се 145 представители на целевата група, на веки от които се изготви индивидуален план за включване в проекта;

4. Активираха се и мотивираха 48 лица от целевата група, които преминаха обчуние по ключови компетентности "Общуване на български език";

5. Консултираха се 72 лица, преминали презо мотивационен трейнинг;

6. 20 лица преминали обучение за придобиване на професионална квалификация;

7. 48 лица преминали обучение по ключова компетентност;

8. Осигурена субсидирана заетост на 20 лица;

9. Създадена и апробирана система за ранна превенция за намаляване на риска от отпадане от учелище; Изработени индивидуални профили и програми за 20 ромски деца; 40 ромски родители са повишили осведомеността и знанието си за значението на образованието;

10. Създадено Консултативно-социален здравен център за работа с целевата група - здравни, социални, правни проблами, лекарска подкрапа, здравни консултации, психологическа подкрепа;

11. Създаден Център за развитие на общността, сформирана Инициативна група в подкрепа на модела; Проведени публични събитиея по горещи теми и проблеми за ромската интеграция.

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж":

1. Назначени 4 образователни медиатора. Функционира Клуб "Градина", закупено оборудване и посадъчен материал. Клуб "Футбол" се провежда в две групи. 

2. Изготвени са индивидуални и групови учебни програми за учебните години. Сформирани са групи за допълнително обучение по БЕЛ. 

3. Оказана сихологическа подкрепа на ромски деца, повишена самооценка на децата и повишена мотивация за участие в учебния процес.

4. Сформирани са Клуб "Танцивяй с мен", Клуб "Български и ромски фолклор", Клуб "Ромски Шекспир и приятели", Клуб "Футбол", Клуб "IT специалист". Закупени са материали и консумативи за обезпечаване на клубните дейности.

5. Провеждат се индивиуалин и групови мероприятия за професионално и кариерно развитие, както и практически дейности за кариерно насочване.

6. Проведени две срещи с успели представители от малцинството, организирани и проведени две театрални постановки в с.Динката и с.Калугерово.

7. Провеждат се регулярно информационни дни, малки работни групи, граждански университет и семейни конференции. Стартирали Ателие за родители и На кафе.

Партньори на Община Лесичово за изпълнението на общата и специфични цели на проекта са:

Сдружение "Център за обучение и услуги" - http://iga-bg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=20&lang=bg;

Фондация "Фонд за превенция на престъпността ИГА" - http://www.iga-bg.org/;

Основно училище "Кочо Честименски".

Срокът за изпълнение на проекта е до 30.06.2021 г.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. и Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Изпълнен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

prsr

 

 

 

Община Лесичово приключи изпълнението на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Лесичово – етап 1“, финансиран чрез Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0104-C01 от 08.05.2019 г. по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

Общата стойност на проекта е 1 173 335,09 лв. Обектът включва подобекти, както следва:

$1·         Реконструкция и рехабилитация на Улица 37-ма и Улица от ОТ 90 до ОТ124 в село Церово;

$1·         Реконструкция и рехабилитация на улица 12-та, от ОТ107 до ОТ116 в село Калугерово;

$1·         Реконструкция и рехабилитация на улица 24-та от ОТ11 до ОТ 117 в село Динката;

$1·         Реконструкция и рехабилитация на улица 7-ма, от ОТ76 до ОТ115 в село Боримечково;

$1·         Реконструкция и рехабилитация на улица Стоян Цоцов, от ОТ 164 до ОТ165 в село Лесичово.

 

 1

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------