Информация за напредъка на проект BG05M9OP001-2.018-0021

logo 1

Към 21.05.2021 г. по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика и Изпълнителна агенция "Оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж" за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.018-0021 "Системен интеграционен модел "Динката" - за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвимите групи в община Лесичово". Общата цел на проекта е за повиши качеството на живот, социалното включване и осигури трайна интеграция на ромската общност в община Лесичово чрез пилотиване на Системен интеграционен модел - Динката се изпълниха следните дейности:

По Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.:

1. Създаде се структура на модела за планиране, управление, наблюдение и оценка; Сформираха се Оперативно звено, Консултативно звено и Инициативна група за участието на общността в реализацията на проекта; Проведе се обучение на всички звена и две работни срещи;

2. Направи се подбор на екипите за работата по отделните направления; Назначени са експертите и се сформираха екипи за работа с целевата група; Проведе се обучение на екипите, една двуднедна среща и една еднодневна среща на екипите;

3. Идентифицираха се 145 представители на целевата група, на веки от които се изготви индивидуален план за включване в проекта;

4. Активираха се и мотивираха 48 лица от целевата група, които преминаха обчуние по ключови компетентности "Общуване на български език";

5. Консултираха се 72 лица, преминали презо мотивационен трейнинг;

6. 20 лица преминали обучение за придобиване на професионална квалификация;

7. 48 лица преминали обучение по ключова компетентност;

8. Осигурена субсидирана заетост на 20 лица;

9. Създадена и апробирана система за ранна превенция за намаляване на риска от отпадане от учелище; Изработени индивидуални профили и програми за 20 ромски деца; 40 ромски родители са повишили осведомеността и знанието си за значението на образованието;

10. Създадено Консултативно-социален здравен център за работа с целевата група - здравни, социални, правни проблами, лекарска подкрапа, здравни консултации, психологическа подкрепа;

11. Създаден Център за развитие на общността, сформирана Инициативна група в подкрепа на модела; Проведени публични събитиея по горещи теми и проблеми за ромската интеграция.

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж":

1. Назначени 4 образователни медиатора. Функционира Клуб "Градина", закупено оборудване и посадъчен материал. Клуб "Футбол" се провежда в две групи. 

2. Изготвени са индивидуални и групови учебни програми за учебните години. Сформирани са групи за допълнително обучение по БЕЛ. 

3. Оказана сихологическа подкрепа на ромски деца, повишена самооценка на децата и повишена мотивация за участие в учебния процес.

4. Сформирани са Клуб "Танцивяй с мен", Клуб "Български и ромски фолклор", Клуб "Ромски Шекспир и приятели", Клуб "Футбол", Клуб "IT специалист". Закупени са материали и консумативи за обезпечаване на клубните дейности.

5. Провеждат се индивиуалин и групови мероприятия за професионално и кариерно развитие, както и практически дейности за кариерно насочване.

6. Проведени две срещи с успели представители от малцинството, организирани и проведени две театрални постановки в с.Динката и с.Калугерово.

7. Провеждат се регулярно информационни дни, малки работни групи, граждански университет и семейни конференции. Стартирали Ателие за родители и На кафе.

Партньори на Община Лесичово за изпълнението на общата и специфични цели на проекта са:

Сдружение "Център за обучение и услуги" - http://iga-bg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=20&lang=bg;

Фондация "Фонд за превенция на престъпността ИГА" - http://www.iga-bg.org/;

Основно училище "Кочо Честименски".

Срокът за изпълнение на проекта е до 30.06.2021 г.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. и Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Изпълнен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

prsr

 

 

 

Община Лесичово приключи изпълнението на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Лесичово – етап 1“, финансиран чрез Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0104-C01 от 08.05.2019 г. по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

Общата стойност на проекта е 1 173 335,09 лв. Обектът включва подобекти, както следва:

$1·         Реконструкция и рехабилитация на Улица 37-ма и Улица от ОТ 90 до ОТ124 в село Церово;

$1·         Реконструкция и рехабилитация на улица 12-та, от ОТ107 до ОТ116 в село Калугерово;

$1·         Реконструкция и рехабилитация на улица 24-та от ОТ11 до ОТ 117 в село Динката;

$1·         Реконструкция и рехабилитация на улица 7-ма, от ОТ76 до ОТ115 в село Боримечково;

$1·         Реконструкция и рехабилитация на улица Стоян Цоцов, от ОТ 164 до ОТ165 в село Лесичово.

 

 1

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

 

 

Съобщение до заинтересованите страни

Във връзка с изпълнение на Договор №26/AMB/CIT/2019, сключен между Посолство на Франция в България и община Лесичово, 

В Община Лесичово е внедрена и действа Система за управление на енергията , съгласно изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011.

Община Лесичово следва политика за постигане изискванията за управлението на енергията,  чрез разработени програми за подобряване  и управление на енергийната ефективност. Цялото съобщение ТУК.

Сключен договор за предоставяне на БФП

logo 1

На 13.03.2019 г. Община Лесичово подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика и Изпълнителна агенция "Оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж" за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.018-0021 "Системен интеграционен модел "Динката" - за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвимите групи в община Лесичово". Общата цел на проекта е за повиши качеството на живот, социалното включване и осигури трайна интеграция на ромската общност в община Лесичово чрез пилотиване на Системен интеграционен модел - Динката. Специфичните цели на проектното предложение по ОП РЧР са изцяло съотносими с тези по програмата:

- Да подпомогне интеграцията на пазара на труда на ромската общност в общината;
- Да подобри достъпа да образователни услуги за ранно детско развитие;
- Да подобри достъпа до социални и здравни услуги;
- Да развие капацитета на местната ромска общност.
Специфичната цел на проектното предложение по ОП НОИР също е изцяло съотносима с тези по програмата:
- Да подкрепи социалното включване на деца и ученици от ромската общност в община Лесичово чрез осигуряване на достъп до образование и обучение.

Партньори на Община Лесичово за изпълнението на общата и специфични цели на проекта са:

Сдружение "Център за обучение и услуги" - http://iga-bg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=20&lang=bg;

Фондация "Фонд за превенция на престъпността ИГА" - http://www.iga-bg.org/;

Основно училище "Кочо Честименски".

Срокът за изпълнение на проекта е до 31.12.2020 г.

Общата стойност на проекта е 883 408,52 лева, от които 500 000 лв. по ОП РЧР и 383 408,52лв. по ОП НОИР, от които 750 897,24 лв. европейско и 132 511,28 лв. национално съфинансиране.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. и Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

 

Община Лесичово представи проект "Обмяна на опит и добри практики за успешно местно самоуправление”

Проект "Обмяна на опит и добри практики за успешно местно самоуправление" 

Проведена обучителна визита в Италия

title

 

Община Лесичово представи проект "Обмяна на опит и добри практики за успешно местно самоуправление”

 

 

 

 

 

На 31 януари в Пресклуба на БТА - Пазарджик беше представен Проект "Обмяна на опит и добри практики за успешно местно самоуправление”, който се реализира от Община Лесичово, в партньорство със Сдружение „Ил Пиоппо онлус - Ла Импреса”, Италия. 1 Novina

 

 

Цел на проекта е да подобри транснационалното сътрудничество между Италия и България чрез трансфер и въвеждане на социални иновации и добри практики в местните политики за социално включване и борба с бедността. Да се изгради допълнителен административен капацитет в прилагането на местните политики за социално включване и борба с бедността на местните власти в община Лесичово и област Пазарджик, на социалните институции и доставчиците на социални услуги чрез трансфер и адаптиране на две конкретни иновативни социални практики.

 

Целите, задачите и дейностите на проекта бяха представени от Веселина Милкова - зам.-кмет на Община Лесичово и Андрей Момчилов - ръководител на проекта. Реализацията му ще продължи до края на 2018 г.

 

2 Novina

На събитието присъстваха представители на институции, неправителствени организации, социални услуги и медии.

 

Проект "Обмяна на опит и добри практики за успешно местно самоуправление”, Договор BG05M9OP001-4.001-0042-C01, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз, и ще продължи до 31.12.2018 г.

 

Реализиране на проект "Закупуване на оборудване за Домашен социален патронаж Лесичово"

На 24.04.2017 г. Община Лесичово подписа договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика гр. София за реализиране на проект „Закупуване на оборудване за Домашен социален патронаж Лесичово“. След провеждане на процедура за избор на изпълнител се сключи Договор за сътрудничество между Община Лесичово - Възложител-Съинвеститор, Фонд „Социална закрила“ гр.София – Инвеститор и „АБ Терм“ ООД, гр.Кюстендил – Изпълнител. Проектът е за закупуване и монтаж на ново професионално кухненско оборудване за функционирането на Домашен социален патронаж Лесичово. Общата стойност на договорените за изпълнение работи възлиза на 19 198,20 лв., като финансовия принос от Фонд „Социална закрила“ е в размер на 17 278,40 лв. и 1 919,80 лв. собствен принос от Община Лесичово.