Сключен договор ДГ "Слънчице"

Детска градина „Слънчице“ село Калугерово, село Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик, улица „Двадесета“ №24А

Тел. 03515 2230, e-mail:[email protected]

 2

На 02.10.2017 г. ДГ „Слънчице“ с.Калугерово, с.Боримечково, общ.Лесичово подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ  № БС-33.16-1-009 с Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ за изпълнение на проект: «ЕТНОКУЛТУРНА ПАЛИТРА: нововъведения в работата на ДГ „Слънчице».

Целта на проекта е да лансира нови форми на работа, с които да ангажира децата и родителите в приятни и полезни за тяхното развитие дейности (както и за развитието на самата детска градина) с оглед по-пълноценно общуване, обучение, интеграция и социализация както на децата (от ромското малцинство и българското мнозинство), така и на техните родители.

Целевата група на проекта включва:

$1-          Деца от ДГ „Слънчице”: от малка и голяма (предучилищна) група общо 45 (от които 26 от български и 19 от ромски произход);

$1-          Педагогически и непедагогически персонал на ДГ „Слънчице”: общо 10 души, работещи в мултиетническа среда;

$1-          Родители на деца от детската градина: минимум 25 (като минимум 30% са участници от страна на ромския етнос);

Ще се проведат конференции, обучения, семинари, кръгли маси за деца, ученици, родители и доброволци. Ще се проведат 2 фокус групи с родителите на децата, като информацията от участниците във фокус групите ще бъде систематизирана и анализирана и ще бъде изготвен доклад-анализ на резултатите от допитването до родителите. Ще се формира родителски клуб с участието на родители и от етническите малцинства. Ще се поведат 12 занимания от групово рисуване с пръсти, създадени минимум 20 картини с общо/колективно авторство, разбирателство и сработка на децата от двата етноса. Ще се проведе заключителен творчески празник и изложба с представени 20 картини, осъществени минимум 5 творчески ателиета по работните маси, популярност сред общността на децата, родителите и каузите на детската градина; възможни дарения (откупки на картини и др.) от страна на публиката.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

 

Обявление за разгласяване на Заповед № РД–02–15–54/02.06.2017 г., издадена от Министъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, гр. София

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

С настоящето Ви уведомявам, че Министъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, гр. София, е издал  Заповед № РД–02–15–54/02.06.2017 г., с която разрешава на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, да изработи за своя сметка Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“ на териториите на област Пазарджик (общини Лесичово, Пазарджик, Септември и Панагюрище) и на област Софийска (общини Пирдоп и Златица).

            Подробеният устройствен план – Парцеларен план за горецитирания обект ще засяга землищата на селата Боримечково, Лесичово и Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик.

Обявлението по смисъла на чл.124б, ал.3 от ЗУТ можете да намерите ТУК

Суважение,

инж. СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ

 

Кмет на Община Лесичово

Сключен договор за изпълнение на проект

На 01.06.2011 г. община Лесичово подписа договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/016 с Управляващия орган на ОПРР. За целите, дейностите и очакваните резултати може да видите ТУК