Сключен договор за предоставяне на БФП

logo 1

На 13.03.2019 г. Община Лесичово подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика и Изпълнителна агенция "Оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж" за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.018-0021 "Системен интеграционен модел "Динката" - за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвимите групи в община Лесичово". Общата цел на проекта е за повиши качеството на живот, социалното включване и осигури трайна интеграция на ромската общност в община Лесичово чрез пилотиване на Системен интеграционен модел - Динката. Специфичните цели на проектното предложение по ОП РЧР са изцяло съотносими с тези по програмата:

- Да подпомогне интеграцията на пазара на труда на ромската общност в общината;
- Да подобри достъпа да образователни услуги за ранно детско развитие;
- Да подобри достъпа до социални и здравни услуги;
- Да развие капацитета на местната ромска общност.
Специфичната цел на проектното предложение по ОП НОИР също е изцяло съотносима с тези по програмата:
- Да подкрепи социалното включване на деца и ученици от ромската общност в община Лесичово чрез осигуряване на достъп до образование и обучение.

Партньори на Община Лесичово за изпълнението на общата и специфични цели на проекта са:

Сдружение "Център за обучение и услуги" - http://iga-bg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=20&lang=bg;

Фондация "Фонд за превенция на престъпността ИГА" - http://www.iga-bg.org/;

Основно училище "Кочо Честименски".

Срокът за изпълнение на проекта е до 31.12.2020 г.

Общата стойност на проекта е 883 408,52 лева, от които 500 000 лв. по ОП РЧР и 383 408,52лв. по ОП НОИР, от които 750 897,24 лв. европейско и 132 511,28 лв. национално съфинансиране.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. и Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

 

Община Лесичово представи проект "Обмяна на опит и добри практики за успешно местно самоуправление”

Проект "Обмяна на опит и добри практики за успешно местно самоуправление" 

Проведена обучителна визита в Италия

title

 

Община Лесичово представи проект "Обмяна на опит и добри практики за успешно местно самоуправление”

 

 

 

 

 

На 31 януари в Пресклуба на БТА - Пазарджик беше представен Проект "Обмяна на опит и добри практики за успешно местно самоуправление”, който се реализира от Община Лесичово, в партньорство със Сдружение „Ил Пиоппо онлус - Ла Импреса”, Италия. 1 Novina

 

 

Цел на проекта е да подобри транснационалното сътрудничество между Италия и България чрез трансфер и въвеждане на социални иновации и добри практики в местните политики за социално включване и борба с бедността. Да се изгради допълнителен административен капацитет в прилагането на местните политики за социално включване и борба с бедността на местните власти в община Лесичово и област Пазарджик, на социалните институции и доставчиците на социални услуги чрез трансфер и адаптиране на две конкретни иновативни социални практики.

 

Целите, задачите и дейностите на проекта бяха представени от Веселина Милкова - зам.-кмет на Община Лесичово и Андрей Момчилов - ръководител на проекта. Реализацията му ще продължи до края на 2018 г.

 

2 Novina

На събитието присъстваха представители на институции, неправителствени организации, социални услуги и медии.

 

Проект "Обмяна на опит и добри практики за успешно местно самоуправление”, Договор BG05M9OP001-4.001-0042-C01, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз, и ще продължи до 31.12.2018 г.

 

Реализиране на проект "Закупуване на оборудване за Домашен социален патронаж Лесичово"

На 24.04.2017 г. Община Лесичово подписа договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика гр. София за реализиране на проект „Закупуване на оборудване за Домашен социален патронаж Лесичово“. След провеждане на процедура за избор на изпълнител се сключи Договор за сътрудничество между Община Лесичово - Възложител-Съинвеститор, Фонд „Социална закрила“ гр.София – Инвеститор и „АБ Терм“ ООД, гр.Кюстендил – Изпълнител. Проектът е за закупуване и монтаж на ново професионално кухненско оборудване за функционирането на Домашен социален патронаж Лесичово. Общата стойност на договорените за изпълнение работи възлиза на 19 198,20 лв., като финансовия принос от Фонд „Социална закрила“ е в размер на 17 278,40 лв. и 1 919,80 лв. собствен принос от Община Лесичово.

Сключен договор ДГ "Слънчице"

Детска градина „Слънчице“ село Калугерово, село Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик, улица „Двадесета“ №24А

Тел. 03515 2230, e-mail:cdgslan4ice@abv.bg

 2

На 02.10.2017 г. ДГ „Слънчице“ с.Калугерово, с.Боримечково, общ.Лесичово подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ  № БС-33.16-1-009 с Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ за изпълнение на проект: «ЕТНОКУЛТУРНА ПАЛИТРА: нововъведения в работата на ДГ „Слънчице».

Целта на проекта е да лансира нови форми на работа, с които да ангажира децата и родителите в приятни и полезни за тяхното развитие дейности (както и за развитието на самата детска градина) с оглед по-пълноценно общуване, обучение, интеграция и социализация както на децата (от ромското малцинство и българското мнозинство), така и на техните родители.

Целевата група на проекта включва:

$1-          Деца от ДГ „Слънчице”: от малка и голяма (предучилищна) група общо 45 (от които 26 от български и 19 от ромски произход);

$1-          Педагогически и непедагогически персонал на ДГ „Слънчице”: общо 10 души, работещи в мултиетническа среда;

$1-          Родители на деца от детската градина: минимум 25 (като минимум 30% са участници от страна на ромския етнос);

Ще се проведат конференции, обучения, семинари, кръгли маси за деца, ученици, родители и доброволци. Ще се проведат 2 фокус групи с родителите на децата, като информацията от участниците във фокус групите ще бъде систематизирана и анализирана и ще бъде изготвен доклад-анализ на резултатите от допитването до родителите. Ще се формира родителски клуб с участието на родители и от етническите малцинства. Ще се поведат 12 занимания от групово рисуване с пръсти, създадени минимум 20 картини с общо/колективно авторство, разбирателство и сработка на децата от двата етноса. Ще се проведе заключителен творчески празник и изложба с представени 20 картини, осъществени минимум 5 творчески ателиета по работните маси, популярност сред общността на децата, родителите и каузите на детската градина; възможни дарения (откупки на картини и др.) от страна на публиката.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

 

Обявление за разгласяване на Заповед № РД–02–15–54/02.06.2017 г., издадена от Министъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, гр. София

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

С настоящето Ви уведомявам, че Министъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, гр. София, е издал  Заповед № РД–02–15–54/02.06.2017 г., с която разрешава на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, да изработи за своя сметка Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“ на териториите на област Пазарджик (общини Лесичово, Пазарджик, Септември и Панагюрище) и на област Софийска (общини Пирдоп и Златица).

            Подробеният устройствен план – Парцеларен план за горецитирания обект ще засяга землищата на селата Боримечково, Лесичово и Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик.

Обявлението по смисъла на чл.124б, ал.3 от ЗУТ можете да намерите ТУК

Суважение,

инж. СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ

 

Кмет на Община Лесичово