Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на с. Динката, община Лесичово – III етап”

Решение, обявление и документация - публикувано на 03.10.2019 г. 15:38;

Технически проект - публикувано на 03.10.2019 г. 15:38;

Проведени пазарни консултации - https://www.lesichovo.bg/index.php/profil-na-kupuvacha/obp_15_04_2016/62-pazarni_konsultazii/1683-dinkata_vodoprovod_pk

Разяснение по чл.180 от ЗОП - публикувано на 15.10.2019 г. 08:32;

Протокол от работата на Комисията - публикувано на 25.11.2019 г. 15:45;

Съобщение за отваряне на ценови оферти - публикувано на 16.12.2019 г. 13:01;

Решение на Възложителя и протоколи от работата на Комисията - публикувано на 27.12.2019 г. 16:00;

Обявление за възложена поръчка - публикувано на 30.01.2020 г. 16:00;

Договор с избран зипълнител - публикувано на 30.01.2020 г. 16:00;

Обявление за приключване на договор - публикувано на 29.01.2021 г. 14:30 часа;