Сметосъбиране и сметоизвозване 2020

Решение, обявление и документация - публикувано на 25.10.2019 г. 15:22;

Проведени пазарни консултации - https://www.lesichovo.bg/index.php/profil-na-kupuvacha/obp_15_04_2016/62-pazarni_konsultazii/1700-smet_pk_2020

Съобщение за отваряне на ценова оферта - публикувано на 18.11.2019 г. 14:10;

Решение на Възложителя и протоколи от работата на комисията - публикувано на 22.11.2019 г. 13:47;

Обявление за възлагане на обществена поръчка - публикувано на 16.12.2019 г. 13:57;

Договор с избран изпълнител - публикувано на 16.12.2019 г. 13:57;