Ремонт на улична мрежа на територията на с.Боримечково, община Лесичово, включващ подобекти: Ремонт на улица „5-та“ и Ремонт на ул. „9-та“ с.Боримечково

Обява, информация и документация - публикувано на 23.01.2019 г. 14:15;

Обява и информация за удължаване на срока - публикувано на 08.02.2019 г. 12:30;

Протокол от работата на Комисията - публикувано на 13.02.2019 г. 12:24;

Договор с избран изпълнител - публикувано на 20.02.2019 г. 10:30;