СМР на обект "Реконструкция на спортна площадка в УПИ VІІІ-училище, кв.29, по плана на с.Церово, общ.Лесичово - ограда"

Обява, информация и документация - публикувано на 27.09.2019 г. 12:22;

Технически проект -публикувано на 27.09.2019 г. 12:22;

Проведени пазарни консултации - https://www.lesichovo.bg/index.php/profil-na-kupuvacha/obp_15_04_2016/62-pazarni_konsultazii/1685-pazarni_konsultazii_ograda;

Информация за удължаване на срок - публикувано на 08.10.2019 г. 11:53;

Протокол 1 от работата на комисията - публикувано на 18.11.2019 г. 14:04;

Сключен договор с избран изпълнител - публикувано на 20.03.2020 г. 13:19;