Покажи брой 
Заглавие Публикуване
Обявление за обществено обсъждане на изменение на ОУП за имот с идентификатор 05459.44.14 в м.“Дуванлийска махала“ по КККР на землище с.Боримечково. 18 Януари 2022
Обявление на Община Лесичово за обществено обсъждане на изменение на ОУП 02 Ноември 2021
Изменение на Общ устройствен план на Община Лесичово в землище с.Церово и землище с.Динката 29 Декември 2020
Обявление за обществено обсъждане на изменение на ОУП на Община Лесичово 22 Май 2020
Изменение на Общ устройствен план на Община Лесичово 15 Май 2020
Одобрен окончателен проект на ОУПО Лесичово 06 Ноември 2017
Обобщена справка 01 Август 2017
Обявление за обществено обсъждане на ОУПО Лесичово 17 Октомври 2016
Окончателен проект на ОУПО Лесичово 19 Юли 2016
Становище по Екологична оценка 15 Февруари 2016