СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО
Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 18.09.2015 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за Екологична оценка (ЕО) на Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община ЛЕСИЧОВО.
Информация за възложителя: Възложител на ОУПO и на Екологичната оценка към него е Община Лесичово, област Пазарджик, с адрес: с.Лесичово , ул. „ Никола Чочков“ №11-13

 

Лице за връзка: Любка Фиткарова – представител на Община Лесичово, тел. 0893 406233

Пенка Атанасова – ръководител екип ЕО, тел.0898635538 , 0895552436

Общият устройствен план на Община Лесичово се разработва от ДЗЗД „ УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ ЛЕСИЧОВО“ – София с ръководител екип арх. Иво Петров.

Основание за изработване – Планово задание, одобрено от ОбС – Лесичово с Решение на общинският съвет №414 от Протокол №.54/31.05.2014г.

Заданието е изработенос териториален обхват Община Лесичово.

Териториален обхват – територията на Община Лесичово

Органът, отговорен за одобряването на ОУП е Общински е съвет. Органът, отговорен за прилагането на ОУП е Община Лесичово.

Срокове и етапи на разработването на ОУП – ОУП – разработва се двуфазно и е с период на действие до 2035 година.

Главна цел на ОУПO е създаването на оптимална пространствена и функционална структура за интегрирано и координирано развитие, изграждане и комплексно устройство на Общината вхармонично единство на урбанизираните структури със съществуващите природни и антропогенни елементи, специфичните социално-икономически условия, културно наследство и при отчитане на регионалните характеристики.

Изхождайки от принципите на устойчивото развитие за баланс между екологично равновесие, икономически растеж и социален просперитет, при пестеливо използване на природните ресурси, постигането на главната цел се предпоставя от изпълнението на следните цели:

-да създаде нормативна основана териториалния обхват за пространствено и демографско развитие на Общината до 2035г.;

-да определи преобладаващото функционално предназначение на урбанизираните и неурбанизирани територии по структурни единици и изведе пространствени и социални параметри за тяхното устройство;

-да определи вътрешната структура на елементите на функционалните системи „обитаване“, „труд“ и „отдих“, и организацията, йерархичната структура и локализацията на основните елементи от обслужващата сфера;

-да определи йерархията и локализацията на линейните и точковите елементи на комуникационно-транспортната система, параметри и трасета на главната комуникационна мрежа на територията на Общината и връзките й с териториите на съседните общини, и възможностите за оптимизацията й;

-да определи развитието, параметрите и провеждането на елементите на инженерните мрежи;

-да организира, диференцира и оразмери елементите на зелената система;

-да създаде условия за поддържане на екологичното равновесие и опазване на природната среда от неблагоприятни антропогенни фактори и да определи допустимото натоварване на

естествените рекреационни и други ресурси;

-да се опишат и ситуират всички недвижими културни ценности и се дефинират защитени територии за опазване на недвижимо културно наследство;

да се проучи наличието на предпоставки за опазване на културни ландшафти (чл. 47 т. 6 от ЗКН);

-да определи територии и обекти, за които следва да се разработят планове за опазване и управление (чл. 78 и чл. 71 от ЗКН);

-да се изработят специфични правила и нормативи за устройство на защитените територии за недвижимо културно наследство и териториите за превантивна устройствена защита за недвижимо културно наследство и дефиниране на специфични устройствени режими към тях;

-да определи правила и норми за прилагане на ОУПО.

Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127(1) от ЗУТ като датата, часа и мястото на провеждането му ще бъдат обявени допълнително.

Време за публичен достъп – 30 дни от датата на публикуване

Място на публичен достъп–Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него, са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Лесичово: с. Лесичово , ул. “Никола Чочков“ № 11-13, ст.№ 2, всеки работен ден от 9.30 до 15.30 часа, както и на www.lesichovo.bg

Начин за изразяване на становища: Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Лесичово, ст. № 2, на факс 03517/ 2798 или по електронна поща: e-mail:[email protected]

Лице за връзка по провеждане на консултациите: Любка Фиткарова – представител на Община Лесичово, тел. 0893406233, Пенка Атанасова–ръководител екип ЕО, 0898635538

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУП и ЕО е 15.30 часа на 18.10.2015 г.