Обявление за обществено обсъждане на ОУПО Лесичово

Обявлние за обществуно обсъждане на ОУП на община Лесичово