Обявление на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ от 20.09.2022

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ

 

 

 

ДО

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „ЕДИНСТВО“

С. ЩЪРКОВО

 

            Днес 20.09.2022г. Ви съобщаваме, че има изработен проект за частично изменение на ПУП - ПРЗ на ПИ 84067.308 по КК на землище с.Щърково, с се обособява УПИ ХІІ-308 За фотоволтаична централа, търговия и услуги в УЗ „Пп“ (Предимно производствена). Проектът се намира в Отдел "УТОС" на Общинска администрация с.Лесичово.

            Съгласно чл. 18а, ал.10 от АПК в 7 дневен срок от съобщаването на интернет страницата и на таблото за обявления на Община Лесичово, съобщението се смята за връчено.

            Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от връченото съобщение / по чл. 18а, ал.10 от АПК/, заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта и ако желаят да направят писмени възражения до Кмета на Общината.