ОБЯВЛЕНИЕ По реда на чл.135, ал.7 от ЗУТ за с.Церово кв.5

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ

 

ДО

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ БРЪШКОВ

Ж.К.“ДРУЖБА“ №319, ВХ.А ЕТ.5, АП.4

ГР.СОФИЯ

МИЛЕНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

УЛ. „СЕДМА“ №17А

С. ЦЕРОВО

ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

МИХАИЛ СЛАВЕЙКОВ КОЛЕВ

УЛ. „ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТА“ №95

ГР. ВЕТРЕН

ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

ПАВЛИНА СЛАВЕЙКОВА КОЛЕВА

УЛ. „СПАРТАК“ №7, ЕТ.7, ЕТ.4, АП.24

ГР. ПАЗАРДЖИК

ЕЛЕНА РАДКОВА РАЙКОВА

УЛ. „СПАРТАК“ №22, ЕТ.1, АП.1

ГР. ПАЗАРДЖИК

РАДКО НИКОЛАЕВ РАДКОВ

УЛ. „ПЛОВДИВСКА“ №89, ЕТ.4, АП.35

ГР. ПАЗАРДЖИК

ЛЮДМИЛ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

Ж.К. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ №11, ВХ.Б, ЕТ.1, АП.1

ГР. САМОКОВ

ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

Ж.К. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ №1, ВХ.А, ЕТ.1, АП.1

ГР. САМОКОВ

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ГЮРОВ

Ж.К. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ №1, ВХ.А, ЕТ.1, АП.1

ГР. САМОКОВ

 

            Днес 19.09.2023 г. Ви съобщаваме, че има изработен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ХХХ-822 в кв.5в по плана на с.Церово, с който се предвижда промяна на отреждането му в УПИ ХХХ-822 За ФЕЦ. В новообособения УПИ се предвижда нискоетажна свободностояща застройка в устройствена зона „Жм“ (Жилищна с малка височина) със следните градоустройствени показатели – плътност на застрояване до 60%, минимална озеленена площ 40%, Кинт 1,2.

Проектът се намира в Отдел "УТОС" на Общинска администрация с.Лесичово.

            Съгласно чл. 18а, ал.10 от АПК в 7 дневен срок от съобщаването на интернет страницата и на таблото за обявления на Община Лесичово, съобщението се смята за връчено.

            Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от връченото съобщение / по чл. 18а, ал.10 от АПК/, заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта и ако желаят да направят писмени възражения до Кмета на Общината.