ОБЯВЛЕНИЕ По реда на чл.135, ал.7 от ЗУТ С.Динката

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО съобщава, че със Заповед №106 от 19.09.2023 г. на Кмета на Община Лесичово, е разрешено изработване чрез възлагане от Кирилка Запринова Танова и Йорданка Стойкова Урилска на проект за частично изменение на ПРЗ на ПИ 21172.85.165, м.“Комсала“ по КК на землище на с.Динката (бивш стопански двор), с цел  да се обособи УПИ І-165 За жилищно строителство в устройствена зона „Пп“ (Предимно производствена). В новообразувания УПИ се предвижда нова нискоетажна свободностояща застройка и запазване на съществуващата сграда в имота с показатели, предвидени за тази зона