ОБЯВЛЕНИЕ По реда на чл.135, ал.7 от ЗУТ с.Динката 107

О Б Я В Л Е Н И Е

По реда на чл.135, ал.7 от ЗУТ

ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО съобщава, че със Заповед №107 от 19.09.2023 г. на Кмета на Община Лесичово, е разрешено изработване чрез възлагане от Кирилка Запринова Танова и Йорданка Стойкова Урилска на проект за частично изменение на ПРЗ на ПИ 21172.85.189, м.“Комсала“ по КК на землище на с.Динката (бивш стопански двор), с цел да се обособи УПИ І-189 За жилищно строителство в устройствена зона „Пп“ (Предимно производствена). В новообразувания УПИ се предвижда нова нискоетажна свободностояща застройка и запазване на съществуващата сграда в имота с показатели, предвидени за тази зона