ОБЯВЛЕНИЕ По реда на чл.135, ал.7 от ЗУТ с.Щърково 108

 
 
 
 
ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО съобщава, че със Заповед №108 от 19.09.2023 г. на Кмета на Община Лесичово, е разрешено изработване чрез възлагане от Анна Кръстева Стоева и Димитринка Кръстева Стоянова, Николай Георгиев Райчев, Виолета Георгиева Стойнова на проект за изменение на ПУП-План за регулация и застрояване на УПИ ХХІІІ-340 в кв.6 по плана на с. Щърково, с който той да се раздели на нови УПИ и да се промени дворищно регулационната линия между него и УПИ І-342, ІІ-343 и ІІІ-339 по имотни граници. В новообразуваните УПИ да се предвиди свободностояща нискоетажна застройка в устройствена зона „Жм“ /Жилищна зона с малка височина/ с градоустройствени показатели, предвидени за тази зона.