ОБЯВА за публичен търг

О Б Я В А

В изпълнение на чл.62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 51/18.05.2016 г., издадена от  Кмета на  Община Лесичово, област Пазарджик, ул.”Н.Чочков” № 11-13, Община Лесичово обявява публичен търг за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи поземлени имоти, земеделски земи, урегулирани поземлени имоти, както и на движими вещи и за отдаване под  наем на помещения, част от сгради, находящи се в имоти  общинска собственост