Дължимото от „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД обезщетение за учредяване на сервитутното право

Дължимото от „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД обезщетение за учредяване на сервитутното право върху засегнатите поземлени имоти частна собственост - на физически лица, поземлени имоти публична общинска собственост и поземлени имоти стопанисвани от общината с вид територия “Земеделска“ и поземлени имоти държавна частна собственост с вид територия „Горска„ , върху които възниква сервитут, съгласно изискванията на Закона за енергетиката и Наредбата за сервитутите на енергийните обекти за обект: „Преносен газопровод до Панагюрище и   Пирдоп“.


ПРОТОКОЛ № 1 от 18.02.2021 г.
ПРОТОКОЛ № 2 от 18.02.2021 г.
ПРОТОКОЛ № 3 от 18.02.2021 г.
ПРОТОКОЛ № 4 от 18.02.2021 г.

ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ (в Word)