Конкурс за предоставянето на терен общинска собственост

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО, съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че на 28.08.2020 г. (петък) от 10,00 часа ще се проведе конкурс за предоставянето на терен общинска собственост с площ 10 кв.м., представляващ част от тротоар – западно от УПИ I- църква по ПУП на село Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик за поставяне на преместваемо съоръжение за търговия и услуги на закрито за срок от 5 (пет) години при начална наемна месечна цена - 20 лв. (двадесет лева) без ДДС.

За повече информация телефон 03517/2427 и интернет страницата на Община Лесичово!

инж. СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ /п/

Кмет на Община Лесичово