Банкова сметка и кодове за вид плащане

Данни за сметката за превод на Данък върху превозните средства, ДНИ, ТБО и Патентен данък

Име на банката/ клон

Обединена Българска Банка, клон ПАЗАРДЖИК

   

IBAN

BG 58UBBS80028460714410

BIC

UBBSBGSF

Код

видплащане

 441400

 Патентен данък

 442100

 Данък върху недвижимите имоти

 

 442300

 Данък върху превозните средства

 442400

 Такса битови отпадъци

 442500

 Данък при придобиване на имущества по        дарения и възмезден начин

448001

Такса за технически услуги

448007

Такса за административни услуги