Проект „Грижа в дома в община Лесичово“

 

LOGO

Проект „Грижа в дома в община Лесичово“

Финансираща програма: Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Процедура за БФП: BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“

Административен договор –№ BG05SFPR002-2.001-0199-C01

Обща стойност на проекта: 203 303,53 лв., от които 172 808 лв. европейско и 30 495.53 лв. национално съфинансиране.

Срок на изпълнение: 01.03.2023 г. – 01.05.2024 г. (14 месеца)

Цели и очаквани резултати:

Основната цел на Проект “Грижа в дома в Община Лесичово” е да осигури подкрепа в домашна среда за възрасти хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението. Изпълнението на дейностите ще разшири възможностите за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на евентуални пандемични ситуации.

Чрез изпълнението на дейностите по проекта се цели да се достигне до най- уязвимите групи от населението, които ще получат навременна и професионална подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности, чрез предоставяне на богат спектър от услуги в домашна среда, в т.ч.:

·     Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

·           Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

·        Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания;

·    В изпълнение на проектните дейности ще бъдат осигурени и супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно- социални услуги в домашна среда.

Целеви групи, обхванати от проекта:

- 37 възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания

- 12 служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги