Покана "Грижа в дома в община Лесичово"

LOGO

 

 

ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на Проект „Грижа в дома в община Лесичово“ Община Лесичово, Ви кани в пресконференция на 25.04.2023 г. (вторник) от 11:00 часа в сградата на Народно читалище „Отец Паисий -1890 г.“, с.Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик.

Пълният текст на поканата може да намерите тук.

Обявяване на свободни работни места „Грижа в дома в община Лесичово“

 

LOGO

 

 

О Б Я В А
за предоставяне на здравно-социални услуги
по проект BG05SFPR002-2.001-0199 „Грижа в дома в община Лесичово“

Община Лесичово обявява прием на заявления от желаещи да предоставят почасови услуги в домашна среда по проект BG05SFPR002-2.001-0199 “Грижа в дома в община Лесичово“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Домашнисанитари - 8 лица на пълно/непълно работно време.

Медицинска сестра - 1 лице на непълно работно време.

 

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 

·                     Заявление (по образец);

 

·                     Документ за самоличност (копие);

 

·                     Автобиография ;

 

·                     Документ за завършено образование (копие);

 

·                     Сертификати или удостоверения за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (копие);

 

·                     Декларация за предоставяне на лични данни (по образец).

 

 

 

Документите се подават в Кметствата на всички населени места на територията на Община Лесичово, като и в общинския център намиращ се на адрес с.Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13, всеки работен ден от 08.30 до 16.30 ч.

 

За допълнителна информация:

Тел.: 0893 678 771, Темелка Кузева

Тел.: 0888 064 455, Милка Тошкина

 

Пълният текст на обявлението може да намерите тук.

Заявление домашен санитар.

 

Заявление медицинска сестра.

 

Обявление "Грижа в дома в Община Лесичово"

LOGO

О Б Я В А
за ползване на здравно-социални услуги
по проект BG05SFPR002-2.001-0199 „Грижа в дома в община Лесичово“

 

Община Лесичово обявява прием на заявления от желаещи да ползват почасови услуги в домашна среда по проект BG05SFPR002-2.001-0199 “Грижа в дома в община Лесичово“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

За ползване на почасови мобилни интегрирани  здравно-социални услуги, които ще се предоставя по домовете на потребителите от квалифициран персонал, могат да кандидатстват:

·                 Лица с увреждания;

·                 Възрастни лица в невъзможност за самообслужване.

Кандидатите подават следните документи:

1.  Заявление (по образец);

2.  Документ за самоличност (копие);

3.  Документ за самоличност на законния представител – настойник/ попечител (копие);

4.  Медицински документи - актуална епикриза и др,Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК, Медицински протокол на ЛКК  (при наличие, копие);

5.  Удостоверение за настойничество/ попечителство (копие);

6.  Декларация за предоставяне на лични данни(по образец).

След извършване на оценка на потребностите на одобрените лица ще бъдат предоставяни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги,  съобразно потребностите им.

За почасовите мобилни здравно-социални услуги в домашна среда не се заплаща месечна потребителска такса.

Документите се подават в Кметствата на всички населени места на територията на Община Лесичово, като и в общинския център намиращ се на адрес с.Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13, всеки работен ден от 08.30 до 16.30 ч.

Срок за подаване на документи - до 13.04.2023 г. включително.

Документи ще се приемат и текущо до приключване на проекта, като лицата подали заявления след 13.04.2023 г. ще бъдат вписани в списък с резерви и ще бъдат включвани в проекта при наличие на капацитет от свободни места.

Резултатите във връзка с подбора ще бъдат обявени на информационното табло в Община Лесичово

За допълнителна информация:

Тел.: 0893 678 771, Темелка Кузева

Тел.: 0888 064 455, Милка Тошкина

 

Заявление

 

Декларация лични данни

Проект „Грижа в дома в община Лесичово“

 

LOGO

 

Проект „Грижа в дома в община Лесичово“

 

Финансираща програма: Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

 

Процедура за БФП: BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“

 

Административен договор –№ BG05SFPR002-2.001-0199-C01

 

Обща стойност на проекта: 203 303,53 лв., 100% БФП

 

Срок на изпълнение: 01.03.2023 г. – 01.05.2024 г. (14 месеца)

 

Цели и очаквани резултати:

 

Основната цел на Проект “Грижа в дома в Община Лесичово” е да осигури подкрепа в домашна среда за възрасти хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението. Изпълнението на дейностите ще разшири възможностите за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на евентуални пандемични ситуации.

 

Чрез изпълнението на дейностите по проекта се цели да се достигне до най- уязвимите групи от населението, които ще получат навременна и професионална подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности, чрез предоставяне на богат спектър от услуги в домашна среда, в т.ч.:

 

·           Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

 

·           Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

 

·           Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания;

 

·           В изпълнение на проектните дейности ще бъдат осигурени и супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно- социални услуги в домашна среда.

 

Целеви групи, обхванати от проекта:

 

- 37 възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания

 

- 12 служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

LOGO

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Лесичово, в качеството си на бенефициент по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0199-C01 по процедура, чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027за изпълнение на дейностите по Проект „Грижа в дома в община Лесичово“

Обявява се подбор за следните длъжности:

  Шофьор – 1 бр. на трудов договор, непълно работно време - 4 часа;

  Координатор – 1 бр. на трудов договор, непълно работно време - 4 часа;

  Социален работник - 1 бр. на трудов договор, непълно работно време - 4 часа;

 

Пълният текст на обявлението.

 

Пакет документи.

 

 

 

 

Информация за напредъка на проект BG05M9OP001-2.018-0021

logo 1

 

Информация за напредъка на проект "Системен интеграционен модел "Динката" - за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Лесичово, Договор №BG05M9OP001-2.018-0021-2014BG05M2OP001-C01 - http://iga-bg.org/bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5/