Покана за пресконферемция "Грижа в дома в община Лесичово"

LOGOПОКАНА

Във връзка с изпълнението на Проект „Грижа в дома в община Лесичово“ Община Лесичово, кани всички желаещи да вземат участие в пресконференция на           13.06.2024 г. (четвъртък) от 11:00 часа в сградата на Народно читалище „Отец Паисий -1890 г.“, с.Лесичово.

На срещата ще бъдат представени изпълнените цели и постигнатите резултати за периода от стартирането на проекта до момента.

 

Очакваме Вашето присъствие и активно участие!

                                      С уважение: Екип по проекта

 

Пресконференция "Грижа в дома в община Лесичово"

 

LOGO

ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на Проект „Грижа в дома в община Лесичово“ Община Лесичово, Ви кани в пресконференция на 25.04.2023 г. (вторник) от 11:00 часа в сградата на Народно читалище „Отец Паисий -1890 г.“, с.Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик.

Пълният текст на поканата може да намерите тук.

Проект „Пази природата, за да те пази и тя“

ВСИЧКО  ЦВЕТЛО ЛОГО

 

Проект „Пази природата, за да те пази и тя“

Наименование на програма: Национална програма за младежта 2021-2025

Тематично направление: 2. Екология и опазване на околната среда

Идентификационен номер на договор: 25-00-14 от 10.07.2023 г.

Обща стойност на проекта: 24 624 лв.

Срок на изпълнение: 01.08.2023 г. – 31.01.2024 г. (6 месеца)

Цели и очаквани резултати:

·      С изпълнение на тази тематична област се цели да се предостави на младите хора възможност за участие в разнообразни форми за неформално обучение, което да има широко приложение за насърчаване и развитие. Чрез проекта да се изгради у тях съзнание за гражданска позиция и поведение, да се възпита екологична култура и социална отговорност. Да се насърчат младежите да развият своя организационен капацитет за генериране и предаване на знания и умения в сферата на екологията и опазване на околния свят. Да се организират информационни кампании, инициативи, обучения и други форми на участие за взаимодействие с експерти в областта и да им се даде възможност за младежка ангажираност, активност, мислене и поведение, да се променят нагласите и възгледите на тях и хората около тях. Да се повиши нивото на гражданска ангажираност и постигане на осъзната промяна в мисленето и поведението им по отношение на опазване на околната среда.

Целеви групи, обхванати от проекта:

Общо 50 млади хора на възраст 15-29 години, от които:

$1      5 млади хора, които не учат, не работят и не се обучават (NEETs);

$1      5 млади хора с увреждания;

$1      20 млади хора от малцинствени общности;

Реализиран проект за закупуване на нов лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж Лесичово

За по-добрата грижа и пълноценното обслужване на хората от населени места в община Лесичово е осигурен нов автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж, с. Лесичово, община Лесичово.

Автомобилът е закупен и доставен по проект "Закупуване на нов лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж Лесичово", финансиран чрез Фонд „Социална закрила“ към МТСП.

В началото на годината Община Лесичово сключи Договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила“, посредством който, в качеството на бенефициент, общината закупи новия лекотоварен автомобил. Общият бюджет на проекта е 43 000 лева с ДДС, от които 35 999,60 лева са предоставени безвъзмездно чрез финансиране от Фонд „Социална закрила“, а 7000,40 лева са осигурени от Община Лесичово. Срокът за изпълнение на дейностите е 30.11.2023 г.

Със закупуването на новия специализиран автомобил за включените в услугата „Домашен социален патронаж“ лица и потребителите на услугата „Топъл обяд“ по проект „Топъл обяд в община Лесичово“, по Програмата за „Храни и основно материално подпомагане“, ще се осигури навременна доставка на топла храна. Автомобилът ще обслужва над 115 потребители в неравностойно социално положение, които трудно организират своя бит, поради здравословни или възрастови ограничения, живеят в бедност, изпитват тежки материални лишения, поставени са в социална изолация и са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Изпълнен договор за БФП №BG06RDNP001-19.203-0001-C01

Sait

Община Лесичово приключи изпълнението на проект „Създаване на туристическа пътека „Римски мост“ в землището на с. Лесичово, общ. Лесичово“, финансиран чрез Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.203-0001-C01 от 26.07.2022 г. по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие".

Общата стойност на проекта е 69 114,59 лв. без ДДС. 

С реализирането на проекта се постигнаха основните цели - да се създаде нова атракция и съпътстваща туристическа инфраструктура; - да се развият туристическите атракции и обекти на територията на община Лесичово.

Rimski1

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,

 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

 

 

Покана "Грижа в дома в община Лесичово"

LOGO

 

 

ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на Проект „Грижа в дома в община Лесичово“ Община Лесичово, Ви кани в пресконференция на 25.04.2023 г. (вторник) от 11:00 часа в сградата на Народно читалище „Отец Паисий -1890 г.“, с.Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик.

Пълният текст на поканата може да намерите тук.