Проект „Пази природата, за да те пази и тя“

ВСИЧКО  ЦВЕТЛО ЛОГО

 

Проект „Пази природата, за да те пази и тя“

Наименование на програма: Национална програма за младежта 2021-2025

Тематично направление: 2. Екология и опазване на околната среда

Идентификационен номер на договор: 25-00-14 от 10.07.2023 г.

Обща стойност на проекта: 24 624 лв.

Срок на изпълнение: 01.08.2023 г. – 31.01.2024 г. (6 месеца)

Цели и очаквани резултати:

·      С изпълнение на тази тематична област се цели да се предостави на младите хора възможност за участие в разнообразни форми за неформално обучение, което да има широко приложение за насърчаване и развитие. Чрез проекта да се изгради у тях съзнание за гражданска позиция и поведение, да се възпита екологична култура и социална отговорност. Да се насърчат младежите да развият своя организационен капацитет за генериране и предаване на знания и умения в сферата на екологията и опазване на околния свят. Да се организират информационни кампании, инициативи, обучения и други форми на участие за взаимодействие с експерти в областта и да им се даде възможност за младежка ангажираност, активност, мислене и поведение, да се променят нагласите и възгледите на тях и хората около тях. Да се повиши нивото на гражданска ангажираност и постигане на осъзната промяна в мисленето и поведението им по отношение на опазване на околната среда.

Целеви групи, обхванати от проекта:

Общо 50 млади хора на възраст 15-29 години, от които:

$1      5 млади хора, които не учат, не работят и не се обучават (NEETs);

$1      5 млади хора с увреждания;

$1      20 млади хора от малцинствени общности;

Реализиран проект за закупуване на нов лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж Лесичово

За по-добрата грижа и пълноценното обслужване на хората от населени места в община Лесичово е осигурен нов автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж, с. Лесичово, община Лесичово.

Автомобилът е закупен и доставен по проект "Закупуване на нов лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж Лесичово", финансиран чрез Фонд „Социална закрила“ към МТСП.

В началото на годината Община Лесичово сключи Договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила“, посредством който, в качеството на бенефициент, общината закупи новия лекотоварен автомобил. Общият бюджет на проекта е 43 000 лева с ДДС, от които 35 999,60 лева са предоставени безвъзмездно чрез финансиране от Фонд „Социална закрила“, а 7000,40 лева са осигурени от Община Лесичово. Срокът за изпълнение на дейностите е 30.11.2023 г.

Със закупуването на новия специализиран автомобил за включените в услугата „Домашен социален патронаж“ лица и потребителите на услугата „Топъл обяд“ по проект „Топъл обяд в община Лесичово“, по Програмата за „Храни и основно материално подпомагане“, ще се осигури навременна доставка на топла храна. Автомобилът ще обслужва над 115 потребители в неравностойно социално положение, които трудно организират своя бит, поради здравословни или възрастови ограничения, живеят в бедност, изпитват тежки материални лишения, поставени са в социална изолация и са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Покана "Грижа в дома в община Лесичово"

LOGO

 

 

ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на Проект „Грижа в дома в община Лесичово“ Община Лесичово, Ви кани в пресконференция на 25.04.2023 г. (вторник) от 11:00 часа в сградата на Народно читалище „Отец Паисий -1890 г.“, с.Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик.

Пълният текст на поканата може да намерите тук.

Обявяване на свободни работни места „Грижа в дома в община Лесичово“

 

LOGO

 

 

О Б Я В А
за предоставяне на здравно-социални услуги
по проект BG05SFPR002-2.001-0199 „Грижа в дома в община Лесичово“

Община Лесичово обявява прием на заявления от желаещи да предоставят почасови услуги в домашна среда по проект BG05SFPR002-2.001-0199 “Грижа в дома в община Лесичово“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Домашнисанитари - 8 лица на пълно/непълно работно време.

Медицинска сестра - 1 лице на непълно работно време.

 

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 

·                     Заявление (по образец);

 

·                     Документ за самоличност (копие);

 

·                     Автобиография ;

 

·                     Документ за завършено образование (копие);

 

·                     Сертификати или удостоверения за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (копие);

 

·                     Декларация за предоставяне на лични данни (по образец).

 

 

 

Документите се подават в Кметствата на всички населени места на територията на Община Лесичово, като и в общинския център намиращ се на адрес с.Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13, всеки работен ден от 08.30 до 16.30 ч.

 

За допълнителна информация:

Тел.: 0893 678 771, Темелка Кузева

Тел.: 0888 064 455, Милка Тошкина

 

Пълният текст на обявлението може да намерите тук.

Заявление домашен санитар.

 

Заявление медицинска сестра.

 

Обявление "Грижа в дома в Община Лесичово"

LOGO

О Б Я В А
за ползване на здравно-социални услуги
по проект BG05SFPR002-2.001-0199 „Грижа в дома в община Лесичово“

 

Община Лесичово обявява прием на заявления от желаещи да ползват почасови услуги в домашна среда по проект BG05SFPR002-2.001-0199 “Грижа в дома в община Лесичово“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

За ползване на почасови мобилни интегрирани  здравно-социални услуги, които ще се предоставя по домовете на потребителите от квалифициран персонал, могат да кандидатстват:

·                 Лица с увреждания;

·                 Възрастни лица в невъзможност за самообслужване.

Кандидатите подават следните документи:

1.  Заявление (по образец);

2.  Документ за самоличност (копие);

3.  Документ за самоличност на законния представител – настойник/ попечител (копие);

4.  Медицински документи - актуална епикриза и др,Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК, Медицински протокол на ЛКК  (при наличие, копие);

5.  Удостоверение за настойничество/ попечителство (копие);

6.  Декларация за предоставяне на лични данни(по образец).

След извършване на оценка на потребностите на одобрените лица ще бъдат предоставяни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги,  съобразно потребностите им.

За почасовите мобилни здравно-социални услуги в домашна среда не се заплаща месечна потребителска такса.

Документите се подават в Кметствата на всички населени места на територията на Община Лесичово, като и в общинския център намиращ се на адрес с.Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13, всеки работен ден от 08.30 до 16.30 ч.

Срок за подаване на документи - до 13.04.2023 г. включително.

Документи ще се приемат и текущо до приключване на проекта, като лицата подали заявления след 13.04.2023 г. ще бъдат вписани в списък с резерви и ще бъдат включвани в проекта при наличие на капацитет от свободни места.

Резултатите във връзка с подбора ще бъдат обявени на информационното табло в Община Лесичово

За допълнителна информация:

Тел.: 0893 678 771, Темелка Кузева

Тел.: 0888 064 455, Милка Тошкина

 

Заявление

 

Декларация лични данни

Проект „Грижа в дома в община Лесичово“

 

LOGO

Проект „Грижа в дома в община Лесичово“

Финансираща програма: Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Процедура за БФП: BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“

Административен договор –№ BG05SFPR002-2.001-0199-C01

Обща стойност на проекта: 203 303,53 лв., от които 172 808 лв. европейско и 30 495.53 лв. национално съфинансиране.

Срок на изпълнение: 01.03.2023 г. – 01.05.2024 г. (14 месеца)

Цели и очаквани резултати:

Основната цел на Проект “Грижа в дома в Община Лесичово” е да осигури подкрепа в домашна среда за възрасти хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението. Изпълнението на дейностите ще разшири възможностите за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на евентуални пандемични ситуации.

Чрез изпълнението на дейностите по проекта се цели да се достигне до най- уязвимите групи от населението, които ще получат навременна и професионална подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности, чрез предоставяне на богат спектър от услуги в домашна среда, в т.ч.:

·     Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

·           Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

·        Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания;

·    В изпълнение на проектните дейности ще бъдат осигурени и супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно- социални услуги в домашна среда.

Целеви групи, обхванати от проекта:

- 37 възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания

- 12 служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги