Документи и Формуляри

Формуляри "ТСУ"

Местни данъци и такси - Формуляри

Формуляри "Гражданска Регистрация" /ЕСГРАОН/

2134-Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

2133-Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

2108-Издаване на удостоверение за правно ограничение

2-Предоставяне на достъп до обществена информация

2058-Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

2086-Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

2068-Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

2031-Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

2006-Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

2007-Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

2066-Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

2012-Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

2018-Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

2069-Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

2087-Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

2127-Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

2093-Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

2122-Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

1996-Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

2046-Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

3087-Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта

2784-Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията