ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

ОБЯВА

 

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Л Е С И Ч О В О

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК И ОКРЪЖЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК

І. Условия за кандидатстване за съдебни заседатели:

Кандидатът:
1. Да е дееспособен български гражданин на възраст от 21 до 68 години;
2. Да има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
3. Да има завършено най-малко средно образование;
4. Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
5. Да не страда от психически заболявания.

ІІ. Необходими документи за кандидатстване за съдебни заседатели в Районен и Окръжен съд – Пазарджик:

1. Заявление за участие в процедурата по избор на съдебни заседатели и към кой съд – Районен съд или Окръжен съд. Кандидатът следва да посочи ЕГН, адрес по местоживеене, образователен ценз, професия и телефон;
2. Към заявлението се прилагат:
- подробна автобиография;
- копие от диплома за завършено образование – нотариално заверено;
- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
- данни за контакт на две лица, към които Общинският съвет да се обръща за препоръки;
- мотивационно писмо;
- писмено съгласие;
- декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт /по образец/.

Документите се приемат всеки работен ден от 8:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 16:30 часа в деловодството на Общински съвет – Лесичово, община Лесичово, ул. „Никола Чочков” № 11-13.

Краен срок за подаване на документи: до 16:00 часа на 15 януари 2024 година.


ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

1. Общинският съвет определя комисия, която да провери документите и да проведе изслушване на всеки от кандидатите.
2. Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки, и документи за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16.07.1973 г., се публикуват на интернет-страницата на Общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.
3. Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
4. Комисията, провела изслушването, съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на Общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.
5. Общинският съвет в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове, определя кандидатите за съдебни заседатели, които предлага за избиране от Общите събрания на окръжните и апелативните съдилища.


Наименуване на улица в село Лесичово, община Лесичово

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
    На територията на село Лесичово, община Лесичово, под параклиса „Свети Илия“, в квартал четвърти съгласно Плана за регулация на селото, е предвидена улица. В последните години в този квартал бяха изградени нови къщи, собствениците им заявяват желание да получат административни адреси на имотите си, както и самите те да се адресно регистрират. В тази връзка Община Лесичово, респективно Общински съвет Лесичово трябва да предприемат правни и фактически действия по наименуване на въпросната улица.
    С настоящето и във връзка с чл.21, т.18 от Закона за местната администрация и местното самоуправление, Община Лесичово стартира прием предложения за наименование на въпросната улица. Всеки желаещ може да представи неограничен брой предложения, съобразени с местните исторически и културни особености и традиции, личности и събития. Предложения се правят в срок до 17 септември 2021 г. в деловодството на Община Лесичово и Общински съвет Лесичово или на e-mail: oba_lesichovo@abv.bg. Предложението да съдържа: 
    1. Предложено наименование на улицата;
    2. Мотив за наименованието; 
    3. Име и координати на внасящият предложението.