ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ ЗА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА 2024г.

Община Лесичово стартира процедура за избор на членове за Съвета на децата

 

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/  и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване и реализиране на политики и програми за закрилата и развитието на децата.

Изборът в Съвета на децата се извършва по утвърдена от ДАЗД процедура. Прилагането на процедурата е разделена на 3 нива: общинско, областно и национално, които са взаимосвързани.

За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години, включително, избрани в съответствие с Процедурата за избор. В него участват представители на всички 28 административни области в страната, 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България.

Община Лесичово кани всички деца, които желаят да се включат в Съвета на децата, да подадат своите заявления на адреса на Община Лесичово, ул. „Никола Чочков“ №11 -13, с. Лесичово в работните дни до 24 май 2024 г. За целта ще трябва да бъде попълнено Приложение 1 /Формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо/, което ще откриете в приложението. Същото може да Ви бъде предоставено и на място в Община Лесичово.

Председателят на ДАЗД приключва процедурата за избор на членове на Съвета до 10 септември и изпраща покана за членство до одобрените кандидати за членове. До 30 септември 2024 г., одобреният кандидат-член заявява писмено своето желание за участие в работата на Съвета на децата. 

Национална телефонна линия за деца 116 111

broshura 

Държавна агенция закрила на детето започва инициатива за популяризиране на дейността на Национална телефонна линия за деца (НТЛД).

Националната телефонна линия за деца е хармонизиран европейски телефонен номер – 116 111, изграден и поддържан в изпълнение на разпоредбите на чл. 17а, ал. 1, т. 17 от Закона за закрила на детето, и осигурява информиране, консултиране и помощ на деца.

Децата трябва да знаят, че съществува възможност да бъдат изслушани, подкрепени или насочени от консултантите на Национална телефонна линия за деца безплатно, 24 часа, 7 дни в седмицата.