Обявление "Грижа в дома в Община Лесичово"

LOGO

О Б Я В А
за ползване на здравно-социални услуги
по проект BG05SFPR002-2.001-0199 „Грижа в дома в община Лесичово“

 

Община Лесичово обявява прием на заявления от желаещи да ползват почасови услуги в домашна среда по проект BG05SFPR002-2.001-0199 “Грижа в дома в община Лесичово“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

За ползване на почасови мобилни интегрирани  здравно-социални услуги, които ще се предоставя по домовете на потребителите от квалифициран персонал, могат да кандидатстват:

·                 Лица с увреждания;

·                 Възрастни лица в невъзможност за самообслужване.

Кандидатите подават следните документи:

1.  Заявление (по образец);

2.  Документ за самоличност (копие);

3.  Документ за самоличност на законния представител – настойник/ попечител (копие);

4.  Медицински документи - актуална епикриза и др,Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК, Медицински протокол на ЛКК  (при наличие, копие);

5.  Удостоверение за настойничество/ попечителство (копие);

6.  Декларация за предоставяне на лични данни(по образец).

След извършване на оценка на потребностите на одобрените лица ще бъдат предоставяни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги,  съобразно потребностите им.

За почасовите мобилни здравно-социални услуги в домашна среда не се заплаща месечна потребителска такса.

Документите се подават в Кметствата на всички населени места на територията на Община Лесичово, като и в общинския център намиращ се на адрес с.Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13, всеки работен ден от 08.30 до 16.30 ч.

Срок за подаване на документи - до 13.04.2023 г. включително.

Документи ще се приемат и текущо до приключване на проекта, като лицата подали заявления след 13.04.2023 г. ще бъдат вписани в списък с резерви и ще бъдат включвани в проекта при наличие на капацитет от свободни места.

Резултатите във връзка с подбора ще бъдат обявени на информационното табло в Община Лесичово

За допълнителна информация:

Тел.: 0893 678 771, Темелка Кузева

Тел.: 0888 064 455, Милка Тошкина

 

Заявление

 

Декларация лични данни