Обява за процедура за подбор за обучение и сертифициране на Здравни медиатори

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Обявява се процедура за подбор за обучение и сертифициране на здравни медиатори

Необходими документи:

$1-          Автобиография;

$1-          Мотивационно писмо;

$1-          Копие от диплома за завършено средно образование;

$1-          Заявление по образец – Образец 1;

$1-          Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни – Образец 2.

{[Цялата документация може да изтеглите от ТУК.