Конкурс за назначаване на държавен служител

О Б Я В Л Е Н И Е

 

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

в община Лесичово обл.Пазарджик,с.Лесичово ул.”Н.Чочков”№ 11-13

На основание чл.10а, ал.1 от ЗДСл и чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 141   /14.06.2021 г. на кмета на община Лесичово, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността Директор на дирекция, дирекция “Специализирана администрация“ в община Лесичово.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

Вид правоотношение – Служебно;

Минимален ранг за длъжността - ІІІ младши;

Минимална образователна степен Магистър

- предпочитана специалност, по която е придобито образованието: Строителство, архитектура.

- професионален опит – 4 г.

Допълнителни умения и квалификации:

2.1. Професионална област на висшето образование: Технически науки;

Личностни умения и компетентности: Да има визия за бъдещо развитие на общината при отчитане въздействието на вътрешни и външни фактори;да умее да формулира и прави преглед на стратегическите планове на община Лесичово; да определя приоритетите и осигурява оптимално разпределение на ресурсите, умения за реализиране и разглеждане на проблемите в дълбочина, познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността; умения за изграждане и и поддържане на добри отношения в администрацията и извън нея, познаване на правилата и административната среда; умения за комуникация по служебни въпроси; умения за мотивиране и и поощряване на подчинените служители;умения за дефиниране и разясняване на краткосрочните и дългосрочни цели на администрацията; умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

2.2. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати.

            3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

- Решаване на тест;

- Интервю

Тестът за установяване на професионални знания и умения, ще включва познания, относно администрацията и въпроси свързани с правилното прилагане на следните закони и под законови нормативни актове към тях: Закона за устройство на територията, Закона за собствеността, Закона за обществените поръчки, Закона за държавния служител, Закона за администрацията, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Наредба № 2 от 2003 г.за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и и протоколи по време на строителство; Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сгради, водопроводни и канализационни инсталации; Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи; Наредби на Общински съвет Лесичово и др.

            Кандидатите трябва да притежават дигитална компетентност, съгласно чл.15, ал.2 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация.

Резултатите от теста подпомагат конкурсната комисия при преценката на професионалните и деловите качества на кандидатите и не са основание за не допускане до интервю.

 

4. Документи за участие в конкурсната процедура:

·      Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

            Към заявлението се прилагат:

·      декларация от лицето, за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност-чл.17, ал.3 от НПКПМДСл;

·  копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

·      копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/ или придобития ранг като държавен служител;

·      автобиография тип (Европейски формат).

5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Деловодство на Община Лесичово, с. Лесичово, ул.”Никола Чочков” № 11-13, в срок до 15,00 часа на 25.06.2021 г., включително.

Документи могат да се подават и по електронен път на адрес kuzeva@abv.bg, като заявлението за участие в конкурса и декларацията, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

            VІІ. Място, на което ще се обявяват списъците и/или други съобщения във връзка с конкурса:

            Таблото за обяви на община Лесичово, намиращо се в с.Лесичово, ул.”Никола Чочков” № 11-13 и официалната интернет страница на Община Лесичово.

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на официалната интернет страница на Община Лесичово.

7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Ръководи, организира и контролира работата на дирекция „Специализирана администрация“. Провежда и контролира действията по устройство на територията. Издава скици - визи за строителство на граждани и фирми. Одобрява проекти, издава строителни разрешения, актове за узаконяване, строителни книжа и документи.. Издава удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи. Заверява удостоверения и други документи. Разяснява на граждани и фирми по действащите подробни устройствени планове. Предлага изменение на УП при настъпили промени в обществено икономическите и устройствени условия, или възникване на нови държавни и общински нужди. Разработва длъжностните характеристики на служителите в дирекция „ СА“. Оценява изпълнението на служителите в дирекцията.

8. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността - 1200 лв.

Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.