ПОКАНА - ОБЯВЛЕНИЕ за публично обсъждане на изготвения проект на Програма за почистване на речните корита в регулацията на населените места, включени в състава на Община Лесичово за 2023 година

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ
за публично обсъждане на изготвения проект на Програма за почистване на речните корита в регулацията на населените места, включени в състава на Община Лесичово за 2023 година

 

         УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Община Лесичово е изготвила проект на Програма за почистване на речните корита в регулацията на населените места, включени в състава на Община Лесичово за 2023 година. Същата е публикувана на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок от 17.05.2023 г. до 19.06.2023 г. вкл. Всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект на Програма за почистване на речните корита в регулацията на населените места, включени в състава на Община Лесичово за 2023 година на имейл: oba_lesichovo@abv.bg, телефон 03517/2427, 2221 или в деловодството на общината до 19.06.2023 г., вкл. на адрес: село Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13.

Публичното обсъждане ще се проведе от 11.00 часа на 20.06.2023 година (вторник) в заседателната зала на Община Лесичово на адрес: село Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13.

Програма за почистване на речните корита в регулацията на населените места, включени е състава на Община Лесичово за 2023 година ВИЖ ТУК

https://www.lesichovo.bg                 

            Дейностите по поддържане проводимостта на речните корита в урбанизираните територии на населените места, се организират и контролират от кмета на общината. Във връзка с това изискване бе изготвена Програма за почистване на речните корита в урбанизираните територии на населените места в Община Лесичово.

            Програмата урежда реда и начина на почистване на речните легла и дерета във водосборните райони в урбанизираната територия на населените места в Община Лесичово.

            В тази връзка Община Лесичово отправя настоящата покана-обявление за участие в публично обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически документ.

 

ИНЖ. СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ

Кмет на Община Лесичово