Справка по чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове за публикуван проект на Наредба за управление на горските територии

С П Р А В К А

       В изпълнениена чл.26, ал.3от Закона за нормативните актове, отразяващи задължението на административния орган да осигури на заинтересованите лица възможност  да осъществят правото си на участие в разумен срок, определен от административния орган, който не може да бъде по-кратък от един месец от деня на уведомяването на 13.06.2022 г. за срок от 30 дни, бе публикуван проект на Наредба за управление на горските територии - собственост на община Лесичово.

В законоустановения срок по чл.69, ал.2, във връзка с чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс  не са постъпили предложения и становища, относно изготвения проект на Наредба за управление на горските територии - собственост на община Лесичово, на обявения адрес: село Лесичово, ул.„Никола Чочков“ № 11-13 в деловодството на Общински съвет Лесичово и в деловодството на Община Лесичово и на e-mail: oba_lesichovo@abv.bg, obslesichovo@abv.bg.