Продажба на невижими имоти и движими вещи, общинска собственост

Община Лесичово в изпълнение на чл. 62, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 82/12.11.2020 год., издадена от инж. Серьожа Лазаров, Кмет на Община Лесичово, обявява публичен търг за продажба на урегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост и на движими вещи, общинска собственост. Пълният текст на обявата можете да намерите ТУК