ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на търг за предоставянето на терен, общинска собственост

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО, съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че на 05.07.2022 г. (вторник) от 10,00 часа ще се проведе търг за предоставянето на терен, общинска собственост с площ от 66 кв.м., находящ се в улица „Никола Чочков“ с осови точки 145, 144 квартал 32 по ПУП на село Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик, за поставяне на преместваемо съоръжение за извършване на обслужващи дейности – търговия на дребно с храни, заведение за обществено хранене от т. нар. тип „бързо хранене“за срок от 10 (десет) години, при начална тръжна такса в размер на 132 лв. (сто тридесет и два лева) без ДДС.

За повече информация телефон 03517/2427 и интернет страницата на Община Лесичово!

 

инж. СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ

Кмет на Община Лесичово