РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ -- ПАСИЩА И ЛИВАДИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ,

ТУК може да намерите Протокол за окончателното разпределение на имотите с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, съгласно чл.37 б. "И" от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

 

инж.СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ

Кмет на Община Лесичово