Доклад от проучване на две социални иновации от Италия

Още със стартирането на Проект "Обмяна на опит и добри практики за успешно местно самоуправление" започнаха дейностите по проучване на иновативни социални практики в Италия и България. Първоначално беше разработен дизайн, в който бяха дефинирани целите, предмета и задачите на анализа. Самият фокус на изследването бе поставен върху две конкретни социални практики: "Център за социални инициативи и иновации “Citta sociale” и "Аз планирам и реализирам социалните политики". Но освен тях бяха обхванати и други иновативни социални практики в Италия и България, като целта беше да се направи сравнение на техния ефект.

Изследването на италианския опит беше концентрирано в идентифицираните социални иновации, историческото им възникване, законодателната и институционалната рамка, която позволява прилагането им, и възможните предизвикателства пред трансфера на този модел в практиката по предоставяне на социални услуги в България.

Дейноста приключи с изготвянето на аналитичен доклад на български и италиански език, който се предостави на екипа за управление, за да бъде използван в последващите дейности по проекта.

1