Формуляри ТСУ

2027-Издаване на скици за недвижими имоти

2060-Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

2117-Одобряване на подробен устройствен план

2082-Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

2120-Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

2059-Издаване на заповед за изземване на имот

1990-Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

2115-Одобряване изменението на кадастрален план

2002-Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

2119-Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

2112-Издаване на разрешение за строеж

2113-Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

2114-Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

2130-Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

2084-Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

2085-Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

2083-Издаване на виза за проектиране

2063-Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

2062-Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

2023-Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

1988-Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

2021-Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

2022-Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

2078-Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

2081-Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

2095-Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

2105-Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение

2470-Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

2011-Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии

2051-Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари

2070-Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя

2103-Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

2394-Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица

2097-Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

2098-Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

2118-Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

1989-Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

1991-Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

1992-Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

1993-Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

2001-Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

2004-Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

2005-Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

2024-Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

2025-Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

2041-Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

2043-Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

2054-Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

2061-Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

2064-Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

2065-Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация

2111-Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

2116-Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

2517-Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

2518-Изменение на план на новообразувани имоти

2519-Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

2008-Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице

2009-Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

2010-Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон

2035-Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

2047-Категоризация на места за настаняване

2050-Прекратяване на категория на туристически обект по искане на лицето, извършващо дейност в обекта.

2088-Категоризация на заведения за хранене и развлечение

2089-Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

2090-Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

2123-Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

2100-Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

2101-Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение

2121-Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони

2045-Издаване на разрешително за достъп до горски територии

3087-Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта

2878-Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка