Формуляри "Гражданска Регистрация" /ЕСГРАОН/

2016-Издаване на удостоверение за наследници

2000-Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

1997-Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

2017-Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

2034-Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2036-Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2037-Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

2057-Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2038-Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2109-Издаване на удостоверение за семейно положение

2075-Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2073-Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

2076-Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

2108-Издаване на удостоверение за правно ограничение

2080-Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

2092-Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2390-Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

2110-Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

2107-Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

2079-Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

2020-Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

2391-Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

2040-Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

2039-Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

2033-Възстановяване или промяна на име

2053-Припознаване на дете

2056-Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2104-Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2128-Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

2132-Промяна в актовете за гражданско състояние

2138-Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението