Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

 

 

                                Община Лесичово

                                       

                               26.02.2013 г., село Лесичово


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Лесичово е постъпила информация за инвестиционно предложение: “Изграждане на МВЕЦ „Лесичово” с обща мощност 1,5 МW на напоителен канал „Лесичово - Стряма” собственост на Напоителни системи” ЕАД София, преминаващ през територията на Община Лесичово, с инвеститор „ГРИЙН ЛАЙТ” ООД , гр. София

Местоположение на инвестиционното предложение:

Община Лесичово, трасето му започва от съществуващото ЖР в имот № 337 и през имот № 367003 същия по левия край достига до имота № 320 – напоителен канал, в който е разположена МВЕЦ „Лесичово”. Материалите за инвестиционното намерение са на разположение на заинтересованите лица, всеки работен ден от 8:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа в Община Лесичово, ул.”Никола Чочков" № 11-13.

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в Община Лесичово, ул.”Никола Чочков" № 11-13 или в РИОСВ – гр. Пазарджик, ул.“Генерал Гурко” № 3, ет. 4. 

 

 

СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ

 Кмет на Община Лесичово

 

Копие на документа