ИП "Изграждане на стоманено-стъклена оранжерия за отглеждане н азеленчуци" в с.Лесичово, общ.Лесичово

Уведомление по Инвестиционно предложение "Изграждане на стоманено-стъклена оранжерия за отглеждане н азеленчуци" в част от поземлен имот с идентификатор 43369.374.014 и ПИ с идентификатор 43369.374.74.1 по КККР но с.Лесичово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик